ŠVČ. JĖZAUS VEIDO NOVENA - I diena

Įžangos malda

O Švenčiausioji Trejybe, užtariant Švč. Mergelei Marijai, kurios siela buvo perverta skausmo kalaviju dėl dieviškojo Sūnaus kančios, - mes prašome Tavęs padėti mums atlikti šią atsiteisimo noveną kartu su Jėzumi, vienijantis su visais Jo skausmais, meile ir visišku atsidavimu. Mes prašome visus angelus ir šventuosius užtarti mus kalbančius šią noveną, Švč. Trejybės: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios garbei. Amen

Pirmoji diena

Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę.
(Psalmė 51,3 - 4).

Malda: O Švenčiausiasis Jėzaus Veide, pažvelk su meile į mus nusidėjėlius. Tu esi gailestingasis Dievas, pilnas ištikimos meilės ir užuojautos. Išlaikyk mūsų širdis tyras, kad mes galėtume Tave regėti per amžius.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Visagaliui Tėvui: Visagali Tėve, ateik į mūsų širdis ir taip pripildyk jas savo meilės, kad pamiršę visus nedorus troškimus, mes galėtume apkabinti Tave, mūsų vienintelį gėrį. Parodyk, Viešpatie mūsų Dieve, kas Tu esi mums. Sakyk mūsų sieloms: aš esu jūsų išgelbėjimas. Kalbėk taip, kad mes išgirstume. Mūsų širdys yra Tavo akivaizdoje; atverk mūsų ausis, leisk išgirsti Tavo balsą. Maldaujame Tavęs - neslėpk savojo Veido, o Viešpatie. Atverk mūsų širdis, kad galėtum įžengti į jas. Atstatyk sugriautas šventoves, kad galėtum jose gyventi. Išklausyk mus, o dangiškasis Tėve, vardan savo Viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja kartu su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius.
(Šv. Augustinas)

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.
 O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Komentarai