NOVENA Į ŠVENTĄJĄ KORONĄ


NOVENA Į ŠVENTĄJĄ KORONĄ, GLOBĖJĄ EPIDEMIJOS PAVOJUJE

Žmonijai kovojant su COVID-19 viruso pandemija, prisiminta viena iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių, šventoji Korona, kuri yra laikoma globėja epidemijų laikais, o dėl savo vardo panašumo su naujuoju virusu, jos imta karščiau šauktis šios pandemijos metu.
Manoma, kad ši šventoji, kurios vardas reiškė karūną (gr. στέφνος, lot. corona) gyveno II a. Ji buvo ištekėjusi už romėnų kareivio Viktoro. 160 m., Sirijos Damasko miesto prefektas, suėmė Viktorą ir vertė išsižadėti tikėjimo, kadangi jis nesutiko, - buvo žiauriai kankinamas. Jaunoji Korona, kuriai buvo vos 16 metų, buvo šalia vyro ir drąsino jį iki pat mirties. Už tad ir pati buvo suimta bei verčiama išsižadėti Kristaus, jai nesutikus, Korona buvo pririšta prie dviejų palmių ir taip suplėšyta į gabalus.
Šventoji Korona pagerbiama gegužės 14 d.

PIRMOJI DIENA

K: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

K: ŠVENTOJI KORONA, TYROJI,
A: Mes kreipiamės į Tave vargų spaudžiami. Kai Tavo vyras buvo kankinamas, tu ištikimai stovėjai prie jo ir jį guodei. Melski Dievą už mus, kad jis mums ir visiems kenčiantiems suteiktų paguodos šiais sunkiais  laikais.  Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.

A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V:  DANGIŠKASIS TĖVE, pasigailėk mūsų visų ir atleisk mums kaltes, kaip Tavo Sūnus ant kryžiaus atleido tiems, kurie nežinojo, ką daro. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
A: Amen

ANTROJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, VAINIKUOTOJI,
A: Mes kreipiamės į Tave, kuri savo mirtimi ir gyvenimu liudijai mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, išmelsk mums ir visiems nusiminusiems, Tu, kuri buvai apvainikuota amžinojo gyvenimo karūna, viltį ir pasitikėjimą mūsų varguose. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: PASAULIŲ KARALIAU, sustiprink mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Tavimi ir Tavo galybe. Kaip Tavo Sūnus atgailautojui ant kryžiaus pažadėjo rojų, taip ir mes tikime, kad vieną dieną pateksime į Tavo karalystę. Mes dėkojame Tau per Kristų, mūsų Viešpatį,
A: Amen

TREČIOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, GUODĖJA,
A: Mes meldžiame Tave baimindamiesi ir susirūpinę dėl savęs ir savo artimųjų. Tu taip pat buvai susirūpinusi dėl savęs ir savo  švento vyro likimo. Tu suteikei  viltį, kai nebuvo jokios kitos vilties, išskyrus vien Dievą. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V:  AUKŠČIAUSIASIS DIEVE, paguosk mūsų nuliūdusias širdis ir suteik mums, kaip suteikei  šventajai Koronai, tikėjimą, kad su Tavo Sūnumi prisikelia kiekvienas, kas su Juo numiršta. Todėl mes meldžiame Tave per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris paskyrė mums Švenčiausią Mergelę Mariją kaip Motiną.
A: Amen

KETVIRTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, KANKINE,
A: Mes kreipiamės į Tave, didžiai bijodami ligos ir mirties. Kai buvo iškilęs pavojus Tavo  gyvybei, likai tvirta tikėjime ir meilėje. Melski už mus Viešpatį Dievą, kad ir mums Jis  suteiktų stiprybės ir pasitikėjimo Juo, o ypač mylėti sergančiuosius ir silpnuosius.  Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: VIENATINIS DIEVE, vesk mus šiuo siaubingu metu per visas šio pasaulio tamsybes ir leisk mums pajusti Tavojo mylinčio artumo šviesą net ir labiausiai apleistame žemės kampelyje. To prašome Tave per Kristų mūsų Viešpatį.
A: Amen

PENKTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, MEILIOJI,
Mes kreipiamės į  Tave, nes kūrinijai gresia sunaikinimas. Kai palmės medžiai tapo Tavo kankinimo įrankiu, Tu per savo  atsidavimą pažinai, kas yra Kūrinijos Viešpats. Tavo užtariami mes taip pat norime būti Dievo mylimos kūrinijos grožio atspindžiu ir liudyti Kristaus meilę visiems nuliūdusiems. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: VISŲ DALYKŲ KŪRĖJAU, Tu myli savo kūriniją ir nori, kad ji gyventų. Kai ji trokšta, Tu duodi vandens iš šaltinio, iš kurio atsigėrę mes niekada nebetrokšime. Pagirdyk dabar savo kūriniją, kuri trokšta tikrumo ir saugumo. To mes prašome Tave per Kristų, mūsų Viešpatį
A: Amen

ŠEŠTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, UŽTARĖJA PAS DIEVĄ,
A: Mes kreipiamės į Tave, būdami vargšai ir bejėgiai. Iš Tavęs viską norėjo atimti, net Tavo gyvybę, bet Tu ją kraujo liudijimu atidavei Kristui. Tu prisikėlei su Juo, ir mes prašome Tavo užtarimo, kad ir mes savo gyvenimu galėtume paliudyti Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: MŪSŲ GYVENIMO GELBĖTOJAU, viską, ką darome žemėje, atliekame Tau padedant ir iš Tavo malonės. Išgelbėk mus dabar ir apsaugok, nes mus kamuoja ligos ir pavojai. Išgelbėk mūsų kūną ir sielą. To mes prašome Tave per Kristų, mūsų Viešpatį
A: Amen

SEPTINTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, TIKĖJIMO PAVYZDY,
A: Meldžiame Tave, šiuo neramumų ir sąmyšio metu išmelsk mums ir visiems, kuriuos slegia nerimas ir kurie jaučia paniką, išlikti tikėjime, kurį Tu mums rodai ir kuris leistų mums ilsėtis Dievo meilėje. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: PASAULIO VALDOVE, tvirtai tikėdami mes atiduodame savo sielą ir visą savo gyvenimą į Tavo rankas. Su šiuo įsitikinimu galime būti pilni ramybės, kai mus supantis pasaulis tampa neramus. Mes dėkojame Tau per Kristų, mūsų Viešpatį
A: Amen

AŠTUNTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, TVIRTOJI
A: Mes šaukiamės Tavęs, nes atrodo, kad dreba žemė. Išmelski mums ir visiems dvejojantiems žmonėms iš Dievo tvirtumo, kuris padarė Tave tvirta uola, tuo metu, kai viskas aplinkui griuvo. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V:  GYVASIS DIEVE, Tu esi gyvenimo Valdovas ir saugai mūsų kūno ir sielos sveikatą. Suteik mums savo apsaugą ir pagalbą ir leisk mums išlikti tvirtais tikėjime.  To prašome Tave per Kristų, mūsų Viešpatį
A: Amen

DEVINTOJI DIENA

V: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios
A: Amen

V: ŠVENTOJI KORONA, TIKINČIOJI,
 A: Mes meldžiame Tave, kuri esi garbinama kaip tikėjimo ir ištikimybės pavyzdys, išmelsk mūsų sielai ir kūnui apsaugą ir leisk mums visą savo gyvenimą sutelkti į tą, kurį per kankinystę pažinai  kaip gyvenimo esmę ir tikslą. Mes meldžiamės drauge su Tavimi, kuri esi Tėvo namuose.
A:  Tikiu į Dievą Tėvą., Tėve Mūsų., Sveika Marija.

V: TRIASMENI DIEVE, Tu esi visa ko pradžia ir pabaiga. Prašome Tavo apsaugos nuo visokių pavojų ir meldžiame palaimos kūnui ir sielai. O kai vieną dieną numirsime, leisk mums prisikelti Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. To mes prašome Tave per Kristų, mūsų Viešpatį.
A: Amen

Iš vokiečių kalbos vertė: Danguolė Stanevičienė
Redagavo ir papildė: kun. Robertas Urbonavičius

Komentarai