DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Efremas

Birželio 9 d. – Šv. Efremas, diakonas ir Bažnyčios Mokytojas – laisvas minėjimas

 Kol 3,16

Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

 Šv. Efremas (apie 306–373) - rašytiniai duomenys apie šv. Efremą labai skurdūs. Žinoma tik tiek, kad jis gimė apie 306 m. Nisibėje (Sirija) ir visą gyvenimą buvo diakonas. Šv. Efremas tvirtai gynė tikrąjį mokymą nuo arijonų erezijos. Jis išplėtojo himnų kūrybą, pagrįsdamas Rytų Bažnyčioje tebetęsiamą tradiciją. Poetinis talentas leido jam perteikti tikėjimą ir maldingą Kristaus ir Mergelės Marijos garbinimą reikšmingu kūriniu, kuris, nepaisant tam tikrų trūkumų, išlieka lyrinės literatūros perlas.

 Iš šventojo diakono Efremo Pamokslų

Tavo sakramentais mes kasdien tave apkabiname ir priimame į savo kūną; padaryk mus vertus savyje patirti prisikėlimą, kurio laukiame. Krikšto malone savo kūnuose paslėpėme tavo lobį; šis lobis tegu išauga prie tavo sakramentų stalo; leisk mums džiaugtis tavo malone. Tavo atminimą, Viešpatie, saugome savyje, gautą prie tavo dvasinio stalo; tenusipelnysime jį, kai būsime atnaujinti. Kokio būsime grožio, supraskime iš to dvasinio grožio, kurį tavo nemirtingoji valia pažadina pačioje mirtingoje prigimtyje. Tavo nukryžiavimas, o mūsų Gelbėtojau, tau buvo kūniškojo gyvenimo pabaiga; išmokyk mus nukryžiuoti savo sielą dvasinio gyvenimo pavyzdžiu. Tavo prisikėlimas, o Jėzau, tesuteikia mūsų dvasiniam žmogui didybės; tavo sakramentų regėjimas tebūna mums veidrodis, kuriame jį pažinsime.

 MALDA

Maloningasis Viešpatie, įkvėpk į mūsų širdis Šventąją Dvasią, kurios vedamas ir stiprinamas palaimintasis diakonas Efremas garsino nuostabių tavo darbų grožį ir visą gyvenimą tau vienam tarnavo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai