KALĖDŲ AKIMIRKA - Sekmadienis po Epifanijos - KRISTAUS KRIKŠTAS

 

DIEVO ŽODIS

Iz 55, 1–11

Štai liudytoju tautoms aš jį padariau, genčių kunigaikščiu ir valdytoju. Ir tu pašauksi tautas, kurių nepažįsti: ir tautos, kurios tavęs nepažįsta, bėgs pas tave – dėl Viešpaties, tavojo Dievo, ir Izraelio Šventojo, nes jis tau suteiks tokią garbę.

1 Jn 5, 1–9

Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują.

Mk 1, 7–11

Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas pasilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia

 

ŠVENTĖS ISTORIJA

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus krikšto švente. Atsiliepdamas į Jono Krikštytojo raginimą, Jėzus įbrenda į Jordano upę, ir Pirmtakas pakrikštija jį, nors jis ir yra tikrų tikriausias Nekaltasis. Taip liturgijoje iškart peršokami trisdešimt Išganytojo paslėptojo gyvenimo metų. Jonas rodo Jėzų savo mokiniams: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“; atsiveria dangus, Dievo Dvasia nužengia ant Jėzaus, ir Tėvas paskelbia: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus!“ Taip prasideda viešasis Mesijo gyvenimas.

 BAŽNYČIOS ŽODIS

Tapkime pasaulio žiburiais, teikiančiais gyvybės galią visiems žmonėms. Persmelkti dangiškosios šviesos spinduliais, tapkime tobulais šviesuliais, gaunančiais šviesą iš didžiojo šviesulio. Kuo vaiskiau ir skaisčiau jus teapšviečia Švenčiausioji Trejybė, iš kurios –iš vieno Dievo – šiandien dar netobulai gavote vieną spindulį, per mūsų Viešpatį Kristų Jėzų, kurio garbė ir galybė per amžių amžius.

Šv. Grigalius Nazianzietis

 MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume.

Komentarai