DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Brigita Švedė

Liepos 23 d. – Šv. Brigita, vienuolė ir Europos Globėja– Šventė 

Gal 2, 19–20

Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Jn 15, 1–8

Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.

 

Šv. Brigita Švedė (1303–1373) - Gimusi kilmingoje švedų šeimoje šventoji Brigita sulaukusi 15-os ištekėjo už Švedijos didiko, su kuriuo laimingai gyveno dvidešimt aštuonerius metus, pagimdė aštuonis vaikus. Tapusi našle šv. Brigita 1344 m. įkūrė Vadstenos vienuolyną ir įsteigė Švenčiausiojo Išganytojo ordiną. Dievas ją apdovanojo regėjimais ir apreiškimais, kuriuos užrašydavo. Ji buvo pašaukta atlikti svarbų vaidmenį bendraujant su popiežiais ir Švedijos bei Europos politiniais vadovais. „Misionieriškas uolumas, nušvietęs jos gyvenimą keliaujant iš Europos žemyno šiaurės į pietus, daro ją sektinu pavyzdžiu, ypač vykdant naująją evangelizaciją Europoje“, – sakė popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas Brigitą Švedę viena iš Europos globėjų.

 

Iš šventajai Brigitai priskiriamų maldų

Tebūna tau amžina šlovė, mano Viešpatie Jėzau Kristau, už kiekvieną valandą, kai ant kryžiaus už mus, nusidėjėlius, ištvėrei didžiausius sopulius ir suspaudimus; mat aštrieji skausmai iš tavo žaizdų klaikiai skverbėsi į tavo palaimingąją sielą ir žiauriai vėrė tavo švenčiausiąją širdį, kol širdžiai plyšus tu pagaliau išleidai dvasią ir, nuleidęs galvą, nuolankiai ją atidavei į Dievo, savo Tėvo, rankas ir tada, miręs kūnu, visas atšalai. Būk pašlovintas, mano Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo brangiuoju krauju ir švenčiausiąja mirtimi atpirkai sielas ir jas gailestingai sugrąžinai iš tremties į amžinąjį gyvenimą. Būk pašlovintas, mano Viešpatie Jėzau Kristau, kuris dėl mūsų išganymo leidai ietimi perdurti savąjį šoną bei širdį ir, kad atpirktumei mus, iš to paties šono gausiai išliejai savo brangiojo kraujo ir vandens.

 

MALDA

Viešpatie Dieve, tavo Sūnaus kančią apmąstančiai šventajai Brigitai tu apreiškei dangaus paslaptis; leisk ir mums, savo žmonėms, amžinai džiaugtis, išvydus tavąją garbę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai