DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Juozapas Darbininkas


Gegužės 1 d. – Šv. Juozapas Darbininkas – laisvas minėjimas

Mt 13, 54-55
Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, taip kad jie stebėjosi ir klausinėjo: „Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne dailidės sūnus?!

Šventasis Juozapas, Nazareto amatininkas, savo darbu padėjo pragyventi Marijai ir Jėzui. Jis mokė Dievo Sūnų žmonių darbo. Jis yra visų darbininkų pavyzdys ir globėjas. Ši šventė naujai nušviečia darbo kilnumą: krikščioniui darbas nėra vien tik būdas tobulinti gamtą ir pasitarnauti savo brolių ir seserų bendruomenei; jis taip pat leidžia artimai dalintis Dievo Sūnaus, tapusio žmogumi, būtimi, ir kviečia su darbu neatskiriamai susijusius kentėjimus jungti prie Kristaus kentėjimų. Šitaip suvokiant darbas yra kelias Dievo link.

Iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės adhortacijos „Redemptoris Custos“
Kaip išganymo ir šventumo tvarkoje Nazareto šeima yra pavyzdys ir modelis žmonių šeimoms, taip pavyzdys yra ir Jėzaus darbas šalia Juozapo, dailidės. Mūsų laikais Bažnyčia tai išryškino liturginiame Šv. Juozapo Darbininko minėjime gegužės pirmąją dieną. Žmogaus darbas, ypač rankų darbas, Evangelijos labai pabrėžiamas. Kartu su Dievo Sūnaus žmogiškumu jis yra priimtas į įsikūnijimo paslaptį ir ypatingu būdu atpirktas. Savo varstotu, prie kurio dirbo kartu su Jėzumi, Juozapas žmogaus darbą priartino prie atpirkimo paslapties. Jėzui – žmogui – augant „išmintimi, metais ir malone“, svarbi buvo ir darbštumo dorybė, nes „darbas yra žmogaus gėris“, kuris „pertvarko gamtą“ ir žmogų „tam tikra prasme daro žmogiškesnį“. Darbo reikšmė žmogaus gyvenime didelė, todėl reikia pažinti ir suvokti jo esmę, kad būtų galima „padėti visiems žmonėms per darbą artėti prie Dievo – Kūrėjo ir Atpirkėjo, dalyvauti jo plane gelbėti žmogų ir pasaulį, padėti pagilinti savo bičiulystę su Kristumi, gyvai tikėjimu dalyvauti jo trejopoje – Kunigo, Pranašo ir Valdovo – misijoje“.

MALDA
Dieve, visatos Kūrėjau, tu įsakei žmogui darbu puošti žemės veidą; duok mums, šventojo Juozapo pavyzdžio skatinamiems ir jo globos remiamiems, atlikti tavo skirtuosius darbus ir sulaukti žadėtojo atpildo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai