DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Bernardinas Sienietis


Gegužės 20 d. – Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas – laisvas minėjimas

Apd 4,12
Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti

Šv. Bernardinas Sienietis (1380–1444) - Nenuilstamai uolus ir net aistringas liaudies pamokslininkas šv. Bernardinas priklausė Šv. Pranciškaus ordinui, prie kurio atnaujinimo prisidėjo. Gimęs 1380 m. Sienos apylinkėse Bernardinas išvaikščiojo Italiją skersai išilgai, visur mosuodamas lentele su Jėzaus vardu ar jo monograma. Apskųstas Romai, įtartas erezija, vėliau reabilituotas popiežių Martyno V, po to Eugenijaus IV. Išsekęs nuo triūso mirė 1444 m. ir buvo kanonizuotas po 6 metų. Galima dvejoti ar sekti Bernardinu kuriant hiperboles, kuriomis jis apsupa Išganytojo vardą, bet reikia pripažinti jį didelio šventumo teologu, kuris, be kita ko, nuostabiai išvystė visuotinio Kristaus pirmumo ir Marijos tarpininkavimo tezę. Jo meilė vargšams tapo legenda.

Iš šventojo kunigo Bernardino Sieniečio Pamokslų
Jėzaus vardas yra pamokslininkų garbė, nes jo įstabus spindesys įkvepia skelbti jo žodį ir moko jo klausytis. Juk dėl ko, tavo manymu, visą pasaulį taip staiga nutvieskė ugninga tikėjimo šviesa, jei ne dėl Jėzaus skelbimo? Ar ne jo vardo šviesa ir saldybe Dievas mus pašaukė į savo nuostabią šviesą? Teisingai Apaštalas sako tiems apšviestiesiems, toje šviesoje regintiems šviesą: Jūs kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai.
Todėl privalu skelbti šį vardą, kad jis šviestų, ir jo neslėpti. Tačiau jį skelbiančio pamokslininko širdis negali būti nešvari, o lūpos suterštos, nes jį reikia paslėpti rinktiniame inde ir tada liudyti.

MALDA
Dieve, tu šventajam kunigui Bernardinui įkvėpei nepaprastą švenčiausiojo Jėzaus Vardo meilę; dėl jo nuopelnų ir maldų uždek mus negęstančia savo meilės ugnimi. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai