DIENOS ŠVENTASIS - Švč. Mergelė Marija Bažnyčios Motina

II Sekminių diena. – Švč. Mergelė Marija Bažnyčios Motina – privalomas minėjimas

 Apd 1,14

Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.

 Švenčiausiajai Mergelei Marijai priskiriamas Bažnyčios Motinos titulas, nes ji pagimdė Kristų, Bažnyčios Galvą, ir, prieš jos Sūnui ant kryžiaus atiduodant dvasią, tapo visų atpirktųjų Motina. Palaimintasis popiežius Paulius VI šį titulą iškilmingai patvirtino 1964 m. lapkričio 21 d. sakydamas kalbą Vatikano II Susirinkimo tėvams ir nustatė, kad „dabar jau visa krikščionių tauta šiuo labai mielu vardu teiktų dar didesnę pagarbą Dievo Gimdytojai negu iki tol“.

 Iš šventojo popiežiaus Pauliaus VI kalbos užbaigiant Vatikano II Susirinkimo III sesiją

Taigi, kaip dieviškoji Motinystė yra visiškai savito Marijos santykio su Kristumi ir jos dalyvavimo Jėzaus Kristaus atliktame žmonijos išgelbėjimo darbe priežastis, lygiai taip pat labiausiai iš jos dieviškosios Motinystės kyla Marijos santykis su Bažnyčia. Juk Marija yra Motina Kristaus, kuris jos mergeliškose įsčiose iškart prisiėmė žmogiškąją prigimtį ir su savimi, kaip Galva, sujungė savo mistinį Kūną, kuris yra Bažnyčia. Taigi Marija, būdama Kristaus Motina, turi būti laikoma ir visų tikinčiųjų bei ganytojų – Bažnyčios – Motina. Dėl šios priežasties mes, nors ir neverti, nors ir silpni, vis dėlto su pasitikėjimu ir karšta sūniška meile keliame į ją akis. Ta, kuri kitados mums dovanojo Jėzų, aukštybių malonės šaltinį, negali nesuteikti savo motiniškos pagalbos Bažnyčiai, ypač šiuo laiku, kai Kristaus Sužadėtinė trokšta dar uoliau vykdyti savo išganingąją misiją.

 MALDA

Dieve, gailestingasis Tėve, ant kryžiaus prikaltas tavo Sūnus savo Gimdytoją, Švenčiausiąją Mergelę Mariją, paskyrė mūsų dvasine Motina; suteik malonę, kad jos meilės stiprinama Bažnyčios šeimyna diena iš dienos būtų vis gausesnė ir šventesnė ir visas tautas patrauktų į savo prieglobstį. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai