ŠVENTŲJŲ JOAKIMO IR ONOS LITANIJA


Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

 

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventieji Joakimai ir Ona, prieš amžius išrinkti būti Švč. Mergelės Marijos tėvais, melskite už mus!

Šventieji Joakimai ir Ona, atspindintys Dievą ir Jo dovanas,

Šventieji Joakimai ir Ona, mylimiausi Kristaus seneliai,

Šventieji Joakimai ir Ona, indai pasirinkti Šventosios Dvasios Sužadėtinei,

Šventieji Joakimai ir Ona, labiausiai verti Jėzaus Kristaus Gimdytojos,

Šventieji Joakimai ir Ona, sužadėtinių užtarėjai, besirenkant sutuoktinį,

Šventieji Joakimai ir Ona, santuokinio gyvenimo pavyzdy ir puošmena,

Šventieji Joakimai ir Ona, visų santuokinių dorybių atspindy,

Šventieji Joakimai ir Ona, santuokinių sunkumų globėjai,

Šventieji Joakimai ir Ona, besilaukiančių šeimų globėjai,

Šventieji Joakimai ir Ona, nesusilaukiančių šeimų globėjai,

Šventieji Joakimai ir Ona, globėjai tėvų, kurie kilniaširdiškai sugeba aukoti vaikus Dievo tarnystei,

Šventieji Joakimai ir Ona, bendradarbiaujantys su Dievu Marijos auklėjime,

Šventieji Joakimai ir Ona, sugebantys saugoti vaiką, nuo šio pasaulio blogio,

Šventieji Joakimai ir Ona, nuliūdusiųjų ir prispaustųjų globėjai,

Šventieji Joakimai ir Ona, gynėjai tų, kurie prašo Jūsų globos,

Šventieji Joakimai ir Ona, nusidėjėlių gynėjai,

Šventieji Joakimai ir Ona, sielos ir kūno ligonių užtarėjai ir rėmėjai,

Mes nusidėjėliai, šaukiamės Jūsų: Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus

Per išskirtinę malonę, kurią turėjote pradedant Švč. Mergelę Mariją be gimtosios nuodėmės –

Per džiaugsmą ir laimę, kurią turėjote gimstant Mergelei Marijai -

Per Dukros aukojimą šventykloje –

Per visus Jūsų dorybes ir nuopelnus –

Per džiaugsmą, kokį turėjote mirties valandą matant Jėzų, Mariją ir Juozapą –

Per džiaugsmą, kokį turite danguje regėdami anūką Jėzų Kristų, dukrą Mariją ir visus šventuosius –

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melskimės. Šventieji Joakimai ir Ona, išprašykite ypatingą mums Jūsų dukters Marijos ir anūko globą. Tegu Jūsų šventa ir didelė šeima nuveda mus į pažadėta Tėvo karalystę danguje, kuriam tebus garbė ir šlovė per visus amžius. Amen.


Komentarai