DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Dominykas

Rugpjūčio 8 d. – Šv. Dominykas, kunigas– privalomas minėjimas

 1Kor 2, 7

Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti.

 Dominykas gimė 1170 m. Kaleruegoje (Caleruega) netoli Burgos (Ispanija). Jis buvo Osmos (Osma) katedros kanauninkas, kai pasijuto šaukiamas evangelizuoti. Popiežius Inocentas III pasiuntė dvasininką į Tulūzos sritį, draskomą katarų erezijos (1206 m.). Dominykas suprato, kad žmones prie Kristaus sugrąžinsi, tik skelbdamas Evangeliją ir pats pagal Evangeliją tarp jų gyvendamas. Nuo tada Dievo žodžio skelbimas ir neturtas tapo apaštalinės jo veiklos šerdimi. Prie Dominyko prisijungė bendražygių, sužavėtų jo siūlomo idealo: jie bus pamokslininkai, aistringai atsidavę Tiesai, elgetaujantys kaip ir Pranciškaus Asyžiečio sekėjai. Dominykas taip pat atidarė vienuolyną atsivertusioms katarų vienuolėms, seserims, klauzūroje malda palaikančioms apaštalaujančius brolius. 1216 m. popiežius Honorijus III patvirtino programą. Viešpats Dominykui tedavė tik penkerius metus atlikti sėjėjo misiją. Jis nuolat keliavo po Prancūziją, Ispaniją, Italiją. Mirė 1221 m. Bolonijoje, išsekintas darbo ir atgailos.

 Iš įvairių Pamokslininkų ordino istorijos raštų

Tiek žodžiais, tiek darbais jis visur rodėsi esąs evangeliškasis vyras. Dieną niekas kitas su broliais ar bičiuliais nesielgdavo taip draugiškai ir maloniai kaip jis. Naktį niekas kitas taip ištvermingai nebudėdavo ir nesimelsdavo. Kalbėdavo jis retai, nebent tik su Dievu, tai yra melsdamasis, arba apie Dievą, ir šitokiu būdu savo brolius ragino elgtis taip pat. Dažnai Dievo jis prašydavo vieno ypatingo dalyko: kad teiktųsi jam dosniai duoti tikrosios meilės, padedančios veikliai rūpintis žmonių išganymu. Mat jis manė tapsiąs tikru Kristaus nariu tik tada, kai visas savo jėgas skirs sieloms gelbėti, lygiai kaip visų žmonių Išganytojas Viešpats Jėzus visas pasiaukojo dėl mūsų išganymo. Ir būtent šiam tikslui, jau seniai jį apsvarstęs įžvalgiu protu, Dominykas įkūrė Brolių Pamokslininkų ordiną.

 MALDA

Savo nuopelnais ir mokslu tepadeda, Viešpatie, tavo Bažnyčiai šventasis Dominykas; žemėje buvęs didis tavo tiesos skelbėjas, danguje tebūna jis mums geriausias užtarėjas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai