DIENOS ŠVENTASIS - Tėvas Pijus

 


Rugsėjo 23 d. – Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas– privalomas minėjimas

 

Gal 6,14

Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui.

 

Pranciškus Fordžionė (Francesco Forgione) gimė 1887 m. Pietrelčinoje, Kampanijoje (Italija). Jis įstojo į mažuosius brolius kapucinus priimdamas Pijaus vardą. Tapęs kunigu 1910 m. dėl silpnos sveikatos Pijus gyveno savo šeimoje iki 1916 m. Tuomet buvo pasiųstas į San Džiovani Rotondo vienuolyną, kur praleido 52 metus, iki pat mirties. Charizmos, ypač stigmos, kuriomis Dievas jį apdovanojo, patraukė dėmesį bažnytinės vyresnybės, kuri jam uždraudė bet kokią kunigišką veiklą, išskyrus vienumoje aukojamas šv. Mišias. Bet šie apribojimai palaipsniui buvo panaikinti. Nuo pat jaunystės tėvas Pijus (Padre Pio) suprato savo gyvenimo užduotį: vienybėje su Jėzumi Kristumi užpildyti erdvę, kuri skiria žmones nuo Dievo. Savo programą jis ėmėsi įgyvendinti trimis būdais: vadovavimu sieloms, Atgailos Sakramento tarnyste ir šv. Mišių šventimu. Ši intensyvi kunigiška tarnystė subūrė apie pirmąjį stigmatizuotąjį kunigą nesuskaičiuojamas minias žmonių. Jis taip pat kiek galėdamas stengėsi palengvinti daugelio šeimų kančias ir vargą. „Degdamas Dievo ir artimo meile“ jis iki galo išpildė savo pašaukimą „dalyvauti žmonijos atpirkime“ pagal ypatingą savo misiją.

 

Iš šventojo kunigo Pijaus Pietrelčiniečio Laiškų

Taigi siela, kuriai skirta amžinoje garbėje karaliauti su Kristumi, turi būti nugludinta kalto ir kirtiklio dūžiais. Jais Kūrėjas ruošia akmenis, t. y. išrinktąsias sielas. Tačiau kas yra tie kalto ir kirtiklio smūgiai? Mano sese, tai šešėliai, baimės, gundymai, dvasios sielvartai ir drebėjimai, atsiduodantys neviltimi, ir kūno ligos. Taigi dėkokite beribiam amžinojo Tėvo gerumui, kad jis taip elgiasi su išganyti skirta jūsų siela. Kodėl mums nesididžiuoti šiomis meilingomis geriausio iš visų tėvų savybėmis? Atverkite širdį dangiškajam sielų gydytojui, visiškai pasitikėdami atsiduokite į švenčiausias jo rankas: jis elgiasi su jumis kaip su išrinktaisiais, idant patys sektumėte Jėzų į Kalvarijos kalną. Aš su džiaugsmu ir palankiausiais sielos jausmais apsvarstau, ką malonė nuveikė jumyse.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu šventajam kunigui Pijui suteikei ypatingą malonę – leidai pasidalyti Tavo Sūnaus kryžiumi ir per jo tarnystę atnaujinai savo gailestingumo stebuklus. Leisk mums, jam užtariant, vienytis su Kristaus kančia ir laimingai pasiekti prisikėlimo garbę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai