DIENOS ŠVENTASIS - ANGELAI SARGAI

 


Spalis 2 d. – Šv. Angelai Sargai– privalomas minėjimas

 

Iš 23, 20–23

Aš pasiųsiu angelą, kuris eis pirm tavęs. Jis saugos tave kelyje ir nuves į vietą, kurią esu tau paskyręs. Skaitykis su juo ir klausyki jo balso! Tu neprieštarauk jam! Jis nepakęstų, jeigu pasipriešintumėte, nes jame mano vardas. Jeigu klausysi jo balso ir visa darysi, ką įsakau, tuomet aš būsiu tavo priešams nedraugas ir prispausiu tavo skriaudėjus. Pirm tavęs mano angelas žengs

 

Rugsėjo 29 d. švente mes vienijomės su angelais tuo, kas sudaro jų pašaukimo esmę: giesme šlovinti Dievą. Šiandienos Angelų Sargų minėjimas mums primena kitą angelų funkciją: jie broliškai budi šalia žmonių. Iš tiesų „Dievas slėpiningu savo Apvaizdos numatymu siunčia savo angelus mūsų saugoti“. Juk 90 (91) psalmės žodžiais mes giedame: „Dievas paliepia savo angelams saugoti tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.“ Jėzus irgi kalbėjo apie mums užtikrintą angelų pagalbą. Primindamas vaikų kilnumą, jis paskelbia: „Jų angelai danguje nuolatos regi mano Tėvo veidą.“ Tad remdamiesi Jo žodžiais, mes meldžiame Viešpatį mums suteikti „maloningą angelų apsaugą ir džiaugsmą visados gyventi jų draugijoje“. 1608 m. popiežius Paulius V Ferdinando II Austrijiečio prašymu įsteigė iškilmingą Šv. Angelų Sargų šventę.

 

Iš šventojo abato Bernardo Pamokslų

Nors esame mažutėliai, bet turime įveikti tokį ilgą, ir ne tik ilgą, bet ir pavojingą kelią, tačiau ko gi mums bijotis, kai turime tokius sargus? Tie, kurie mus saugo visur, kur tik beeitume, yra nenugalimi ir nesugundomi, juolab negali sugundyti patys. Jie yra ištikimi, jie yra išmintingi, jie yra galingi: ko gi mums drebėti? Tik sekime juos, glauskimės prie jų ir pasilikime Dangaus Dievo globoje.

 

MALDA

Dieve, tu savo neapsakoma rūpestinga apvaizda siunti šventuosius angelus mūsų sergėti; duok mums dabar džiaugtis nuolatine jų globa, o paskui amžina draugyste danguje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai