DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Karolis Boromiejus

 

Lapkritis 4 d. – Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas– privalomas minėjimas

 

Jn 10, 11

Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.

 

Grafo Gilberto Boromiejaus sūnus šv. Karolis gimė 1538 m. Didžiojo Ežero (Lombardija) pakrantėje. 1560 m. dėdės popiežiaus Pauliaus IV pakviestas  nuvyko į Romą, kur buvo įšventintas kardinolu, jam buvo patikėta valdyti  Bažnyčios reikalus. Būdamas 22 metų šv. Karolis tapo pirmuoju „Valstybės sekretoriumi“ šiuolaikine pareigybės prasme. Jis uoliai darbavosi, kad būtų gerai užbaigtos paskutinės Tridento susirinkimo sesijos (1563 m.). Mirus Pauliui IV (1565 m.), Karolis nuvyko į Milaną, kurio arkivyskupu buvo tapęs prieš dvejus metus. Nuo tada didžiausias šv. Karolio rūpestis buvo siekis įdiegti į Bažnyčios gyvenimą Susirinkimo nurodymus. Jis ugdė dvasininkiją per sinodus ir steigdamas pirmąsias kunigų seminarijas, savo ganytojiškais vizitais kėlė liaudies moralę, įkūrė daug socialinių organizacijų. Nors šventasis buvo rūsčios išvaizdos, bet visų pirma reiklus sau čiam. Šv. Karolio įtaka peržengė Lombardijos sienas: visi vyskupai reformatoriai jo ganytojišką veiklą laikė pavyzdžiu sau. Mirė 1584 m.

 

Iš šventojo vyskupo Karolio Boromiejaus Pamokslo, pasakyto per paskutinį sinodą

Supraskite, broliai, kad Bažnyčios vyrams nėra nieko svarbesnio už sielos maldą, kuri eitų pirma mūsų darbų, juos lydėtų ir sektų. Giedosiu, sako pranašas, ir suprasiu. Jeigu, brolau, tu teiki sakramentus, susimąstyk, ką darai; jeigu šventi Mišias, susimąstyk, ką aukoji; jeigu giedi chore, susimąstyk, kam ir ką tu byloji; jeigu ganai sielas, susimąstyk, kieno krauju jos yra nuplautos, ir taip viską darykite su meile; tada lengvai įveiksime visus sunkumus, kurių daugel kasdien neišvengiamai patiriame, nes tokia yra mūsų dalia; tada turėsime jėgų savyje ir kituose pagimdyti Kristų.

 

MALDA

Palaikyk, Viešpatie, savo tautoje tą dvasią, kurios buvo kupinas šventasis vyskupas Karolis, kad Bažnyčia nuolat atsinaujintų ir, būdama ištikima Evangelijai, rodytų pasauliui gyvą Kristaus paveikslą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai