DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Rapolas Kalinauskas

Lapkritis 20 d. – Šv. Rapolas Kalinauskas, kunigas– privalomas minėjimas

Ps 119, 111

Tavo įsakai yra man amžinas paveldas, nes jais gėrisi mano širdis.

 

Juozapas Rapolas gimė 1835 m. Trumpai tarnavo carinėje kariuomenėje, palikęs ją įsitraukė į 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. Buvo karo ministru Vilniaus srityje, tačiau 1864 m. caro kariuomenės buvo suimtas ir nuteistas myriop. Tėvo pastangų dėka bausmė buvo palengvinta – šventasis ištremtas į Sibirą, kur vargo Usolės druskos kasyklose. Iki 1872 m. Juozapas Rapolas liudydamas Kristų gyveno tremtyje Irkutske. Dalyvavimas sukilime ir sunkūs katorgos metai perkeitė Rapolo dvasią, padėjo naujai atrasti Dievą, išmokė jautrumo kito žmogaus skausmui. 1874 m. atvyko į Varšuvą. Vėliau Paryžiuje auklėjo kunigaikščio Vladislovo Čartoryskio sūnų Augustą. Pradėjo domėtis vienuolių gyvenimu ir 1877 m. įstojo į basųjų karmelitų vienuoliją Grace (Austrijoje). 1882 m. brolis Juozapas Rapolas buvo įšventintas į kunigus. Visada išsiskyrė pamaldumu, pareigingumu, apaštaliniu uolumu, buvo geras dvasios vadovas. Mirė 1907 m.

 

Iš Vatikano II Susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčią Lumen gentium

Evangelinių patarimų prisiėmimas iškyla tartum ženklas, galintis ir turintis veiksmingai patraukti visus Bažnyčios narius uoliai atlikti savo krikščioniškojo pašaukimo pareigas. Mat kadangi Dievo tauta neturi čia pasiliekančios buveinės, bet ieško būsimosios, vienuolių luomas, labiau atpalaiduodamas savo narius nuo žemės rūpesčių, taip pat visiems tikintiesiems ryškiau atskleidžia jau šiame pasaulyje slypinčius dangiškuosius turtus, liudija Kristaus atpirkimu įgytą naują ir amžinąjį gyvenimą, skelbia būsimąjį prisikėlimą ir dangaus karalystės garbę.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį kunigą Rapolą sunkumuose sustiprinai savo dvasios jėga ir uždegei karšta Bažnyčios vienybės meile. Jam užtariant, padėk mums tvirtai tikėti, vienas kitą mylėti ir didžiadvasiškai darbuotis, kad visi tikintieji susivienytų Kristuje. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai