DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Tomas Beketas

 

Gruodis 29 d. – Šv. Tomas Beketas, vyskupas ir kankinys –  laisvas minėjimas

 

2Tim 2, 11-12

Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. 12 Jei ištversime, su juo ir karaliausime.

 

Šv. Tomas jaunas įstojo į kunigų luomą ir uoliai bei veiksmingai tarnavo Kenterberio arkivyskupijoje. Mirus arkivyskupui, karalius Henrikas II pasiekė, kad Tomas Beketas būtų išrinktas įpėdiniu, šitaip jam suteikdamas Anglijos primo titulą (1162 m.). Tomas labai rimtai žiūrėjo į savo kaip naujojo Kenterberio arkivyskupo misiją. Jis paliko pasaulietinį gyvenimą, kad visiškai pasišvęstų ganytojo pareigoms, pasiruošęs iki galo ginti Bažnyčios teises, kurias karalius norėjo uzurpuoti. Dėl kivirčų su dvaru šventasis buvo ištremtas dešimčiai metų, apsigyveno Prancūzijoje, Pontinjy (Pontigny) abatijoje (1164–1170 m.), kur išgirdo vidinį kvietimą atsidėti evangeliniam gyvenimui. Sugrįžus į Angliją, atsirado proga susitaikyti su karaliumi. Tačiau neilgai trukus Tomo buvimas ėmė slėgti karalių. Keturi Henriko II riteriai nusprendė „išvaduoti“ valdovą nuo įkyruolio. 1170 m. gruodžio 29 d. jie nužudė Tomą Beketą Kenterberio katedroje.

 

Iš šventojo vyskupo Tomo Beketo Laiškų

Todėl reikia daugybės sodintojų ir daugybės laistytojų, kad Žodis sklistų po visas tautas, reikia daug žmonių, nes kaip anksčiau tautai, turėjusiai tik vieną altorių, reikėjo kelių mokytojų, juo labiau dabar, kai žmonių vis daugėja, Libano malkų jau neužtenka, o deginamajai aukai nepakanka ne tik Libano, bet ir visos Judėjos gyvulėlių. Tačiau kad ir kas būtų tas sodintojas ir tas laistytojas, Dievas teiks pagalbą tik tam, kuris remsis Petro tikėjimu ir sutiks su jo mokymu.

 

MALDA

Dieve, tu šventajam Tomui leidai karžygiškai žūti už tiesą; jo užtarimu padėk ir mums dėl Kristaus negailėti gyvybės šiame pasaulyje, kad ją atrastume danguje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai