DIENOS ŠVENTASIS - Lurdo Mergelė Marija

Vasario 11 d.  – Lurdo Švč. Mergelė Marija – laisvas minėjimas

Pasaulinė ligonių diena

 

Iz 66, 13

Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus, – Jeruzale būsite paguosti.

 

Pasirodydama Bernadetai XIX a. viduryje (1858 m.), kai visur viešpatavo netikėjimas ir materializmas, Nekaltai Pradėtoji Mergelė norėjo, kad Lurdas taptų evangeliniu ženklu. Netrukus po Apsireiškimo ten ėmė plūsti visi, kurie ieškojo atleidimo, sielos ir kūno pagydymo: varguoliai ėjo išgirsti Gerąją Naujieną. Nuo tada žiniasklaidos priemonių išsivystymo dėka Masabielio grota tapo ypatinga visų tautų krikščionių susirinkimo vieta, kur jie patiria brolišką meilę ir vienybę Eucharistijoje. Marija, kurioje Bažnyčia atpažįsta šventojo miesto įvaizdį, šitaip yra pagerbiama Lurde milžiniškos minios, vaizduojančios būsimąją dangaus Jeruzalę.

 

Iš šventosios mergelės Marijos Bernadetos Subiru Laiško

Vieną dieną kartu su kitomis dviem mergaitėmis vaikščiojau Gavo upės pakrantėmis rinkdama malkas ir išgirdau kažin kokį balsą. Atsisukau pievos pusėn, bet nepastebėjau, kad būtų sujudėjęs bent vienas medelis. Tada pakėliau galvą ir pažvelgiau į grotą. Tenai pamačiau baltai apsirengusią moterį: ji vilkėjo baltą drabužį, buvo susijuosusi melsva juosta, ant kiekvienos kojos buvo po geltoną rožę, tokios pat spalvos kaip ir jos rožinio karoliukai. Tenai vaikščiojau penkiolika dienų ir Ponia rodėsi kiekvieną dieną, išskyrus vieną pirmadienį ir vieną penktadienį. Ji ne kartą man priminė, kad turiu paraginti kunigus čia pastatydinti koplyčią, prašė manęs praustis šaltinyje ir melstis už nusidėjėlių atsivertimą. Daug kartų jos klausiau, kas ji tokia, bet ji tik švelniai šypsojosi; galų gale ištiesusi rankas ir pakėlusi akis į dangų ji man pasakė: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“

 

MALDA

Ištiesk, gailestingasis Dieve, mums silpniems pagalbos ranką, kad, pagerbdami nekaltąją Dievo Gimdytoją, jos užtariami ir remiami prisikeltume iš nedorybių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai