DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Skolastika

 

Vasario 10 d.  – Šv. Skolastika, mergelė – privalomas minėjimas

 

Lk 10, 42

Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.

 

Šv. Benedikto sesuo šv. Skolastika tapo vienuole Monte Kasino apylinkėse; dvasinio gyvenimo kelyje jai vadovavo jos brolis. Šv. Grigalius Didysis savo „Dialoguose“ pasakoja, kad paskutinio susitikimo su broliu metu ji išmeldė staiga kilusią audrą, kuri sutrukdė Benediktui sugrįžti į savo vienuolyną ir jiems leido pratęsti dvasinį pokalbį per visą naktį. Po trijų dienų šv. Benediktas regėjo savo sesers sielą balandės pavidalu kylančią į dangų. Be šių paminėjimų, pakanka įsivaizduoti Skolastiką jos epochoje (ji mirė 547 m.) ir tose romėnų žemėse, kurias viena po kitos siaubė gotų ir bizantiečių kariuomenės, kur miestai ir miesteliai buvo nuolat griaunami keičiantis valdovams, kad suvoktume Skolastiką kaip sunkių laikų šventąją, tvirtą asmenybę, pajėgusią išsaugoti ramybę ir blaivų protą užgriuvus nelaimėms, nes jos viltis buvo įsišaknijusi aukščiau nei praeinantis pasaulis. Šv. Benediktas ir Skolastika mus moko, jog nebūtina turėti užtikrintą rytojų, kad galėtum statyti šiandien.

 

Iš Grigaliaus Didžiojo Dialogų knygų

Kai vėlai vakare jie tęsė šventus pašnekesius, toji pašvęstojo gyvenimo moteris jo paprašė: „Prašau tavęs nepalikti manęs šią naktį, kad iki aušros galėtume kalbėtis apie dangiškojo gyvenimo džiaugsmus.“ Tas atsiliepė: „Ką šneki, seserie? Nieku gyvu negaliu pasilikti ne vienuolyne!“ Tačiau švento gyvenimo moteris, išgirdusi brolio nepritarimą, padėjo ant stalo sunertas rankas ir ant jų nulenkė galvą, maldaudama visagalį Dievą. Kai ji pakėlė nuo stalo galvą, taip sutvisko žaibai, sudundėjo griaustiniai ir pasipylė tokia gausi liūtis, kad nei garbingasis Benediktas, nei su juo buvę broliai negalėjo nė žingsnio žengti per būsto, kuriame sėdėjo, slenkstį. Tada Dievo vyras nuliūdęs ėmė aimanuoti, tardamas: „Tepasigaili tavęs visagalis Dievas, seserie. Ką tu padarei?“ Ji atsiliepė: „Štai paprašiau tavęs, ir nepanorai manęs išklausyti. Paprašiau savo Viešpaties, ir jis mane išklausė. Tad, jei gali, eik ir, palikęs mane, grįžk į vienuolyną.“ Nereikia stebėtis, kad moteris pasirodė už jį stipresnė. Juk, pasak Jono, Dievas yra meilė, tad ji, karščiau mylinčioji, daugiau ir pajėgė, nes jos sprendimas buvo didžiai teisingas.

MALDA

Minėdami šventąją mergelę Skolastiką, Viešpatie, meldžiame: jos pavyzdžiu išmokyk mus tarnauti tau tyra širdimi, kad susilauktume palaimingų tavo meilės vaisių. To prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai