GAVĖNIOS AKIMIRKA - KETVIRTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

 

DIEVO ŽODIS

Įst 30, 15–20

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, klausyk jo balso ir tvirtai jo laikykis, nes jis yra tavo gyvenimas.

Lk 9, 22–25

Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų

Todėl, mylimieji, dabar dar kruopščiau ir stropiau reikia atlikti tai, ką kiekvienam krikščioniui bet kokiu metu pritinka daryti, idant apaštalų nurodymas pasninkauti keturiasdešimt dienų būtų įvykdytas ne tik susilaikant nuo maisto, bet užvis labiausiai – išsižadant nuodėmių. Be dvasinio ir švento pasninko nieko nėra naudingesnio už labdaros darbus; jie vienu gailestingumo vardu aprėpia daugelį pagirtinų šventumo veiksmų, ir visų tikinčiųjų sielas daro lygias, nors j ų galimybės yra nevienodos.

 

MALDA

Mūsų veiksmus, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir pagalba lydėk, kad tu būtum kiekvieno mūsų darbo pradžia ir pabaiga. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai