GAVĖNIOS AKIMIRKA - ŠEŠTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

 

DIEVO ŽODIS

Iz 58, 9b–14

Padaryk savo tarpe priespaudai galą, netiesk savo pirštų, nekalbėk užkerėjimo žodžių! Paduok alkaniems savo duonos ir pavalgydink, kurie skursta!

Lk 5, 27–32

Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato Prieš erezijas

Taigi pradžioje Dievas sukūrė žmogų ne todėl, neva jo būtų pritrūkęs, bet kad turėtų kame parodyti savo gerumą. Mat ne tik prieš Adomo, bet ir prieš visos kūrinijos sukūrimą Žodis šlovino savo Tėvą, pasilikdamas jame, ir pats buvo Tėvo pašlovintas, kaip jis sakė: Tėve, pašlovink mane šlove, kurią esu pas tave turėjęs, dar prieš atsirandant pasauliui. Dievas paliepė jį sekti ne stokodamas mūsų patarnavimo, bet norėdamas mums suteikti išganymą. Nes sekti Išganytoj ą reiškia dalyvauti išganyme; o sekti šviesą reiškia priimti šviesą. Kurie yra šviesoje, tie šviesos neapšviečia, bet patys yra jos apšviečiami ir nutvieskiami; jie nieko jai neprideda, bet priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti. Taip pat ir tarnystė Dievui niekuo Dievo nepapildo, juolab kad jam žmogaus patarnavimo nė nereikia; tačiau pats Dievas jį sekantiems ir jam tarnaujantiems duoda gyvenimą, negendamybę ir amžinąją garbę. Jis teikia malonių savo tarnams, nes jie tarnauja, ir savo sekėjams, nes j į seka, tačiau iš jų negauna jokios malonės, nes yra turtingas, tobulas ir nieko nestokojantis.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, pažvelk gailestingomis akimis į mūsų silpnumą ir ištiesk savo galingąją dešinę mums apginti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai