AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės šeštadienis

DIEVO ŽODIS

Ez 37, 21–28

Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos.

Jn 11, 45–56

Jis tai pasakė ne iš savęs, bet, būdamas tų metų vyriausiasis kunigas, pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą, ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus.

 BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Grigaliaus Nazianziečio Pamokslų

Jei tu esi Simonas Kirėnietis, imk kryžių ir sek Kristų. Jei esi nukryžiuotas kartu su juo it plėšikas, išpažink Dievą, kaip anas teisusis vyras; jei jis dėl tavęs ir dėl tavo nuodėmės buvo priskirtas prie nusikaltėlių, tu dėl jo tapk teisiuoju. Pagarbink tą, kuris dėl tavęs buvo pakabintas; o pats kybodamas pelnyk naudos iš šio paniekinimo; nusipirk išganymą mirtimi; su Jėzumi įženk į rojų, kad suvoktum, kokių gėrybių buvai netekęs. Žvelki į šias grožybes, leisk priekaištams ir visokiems piktžodžiavimams sunykti anapus jų. Jei esi Juozapas Arimatietis, žmogaus, nukryžiavusio Kristų, prašyk atiduoti jo kūną; tatai tebus tavo permaldavimo auka už pasaulį. Jei esi Nikodemas, tas naktinis Dievo garbintojas, patepk jį laidotuvėms skirtais aliejais. Jei esi Marija arba kita Marija, jei esi Salomė, jei esi Joana, liek ašaras švintant aušrai. Pasistenk pirmoji pamatyti nuristą akmenį, galbūt angelus ir netgi patį Jėzų.

 

MALDA

Dieve, tu visuomet rūpiniesi žmonių išganymu, o šiuo metu dar dosniau teiki jiems savo malones. Palankiai žvelk į savo išrinktuosius, savąja globa stiprink pakrikštytus ir besirengiančius Krikštui. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Komentarai