DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Turibijus

Kovo  23 d.  – Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas – laisvas minėjimas

 

DIEVO ŽODIS

2Tim 1, 14

Sergėk brangųjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.

 

Šv. Turibijus gimė Leono provincijoje Ispanijoje. Tapęs teisės profesoriumi buvo paskirtas kaip pasaulietis vadovauti Grenados inkvizicijos teismui. 1580 m. Pilypas II jam patikėjo Limos vyskupiją Peru. Jis priėmė vyskupo šventimus ir išplaukė į Ameriką. Turibijus, bijojęs Dievo, o ne žmonių, uoliai naujino Bažnyčią Peru, ypač naikindamas piktnaudžiavimus ir papiktinimus dvasininkijoje ir gindamas vietinius gyventojus nuo ispanų kolonistų. Jis mirė nuo ligos vieno pastoracinio vizito metu. Visas jo gyvenimas – tai nuolatinė malda.

 

Iš šventojo vyskupo Turibijaus biografijos

Turibijus garsėjo savo tiesumu ir pareigos jausmu, Ispanijos Karalius Pilypas II jį labai vertino. Popiežius Grigalius XIII paskyrė šį tylų pasaulietį Ciudad de Los Reyes, vėliau pavadinto Lima, Peru, kuri jau lkuris laikas buvo Ispanijos valdžioje, vyskupijos arkivyskupu. Tuo metu Peru buvę konkistadorai darė ką norėjo – plėšė, skriaudė vietinius gyventojus; būdami krikščionys, rodė blogą pavyzdį ten gyvenusiems indėnams ir pirmiesiems vergams, atvežtiems iš Afrikos. Vietiniai buvo krikštijami jėga, religija prisidengiant siekiant pavergti vargšus. Nors Turibijus ir priešinosi šiam paskyrimui, bet 1578 m. tapo dvasininku, o 1580 m. buvo įšventintas. Ši situacija įkvėpė jam meilę ir aistrą kovai už tikėjimą ir tiesą, kuri tęsėsi iki jo mirties. Nedelsdamas išplaukė į Peru ir 1581 m. pasiekė savo vyskupiją Ciudad de Los Reyes, šiandieninę Limą, Peru sostinę. Per 25 vyskupavimo metus įvykdė nemažai pastoracinių vizitų, vietinių bažnyčios susirinkimų ir vyskupijos sinodų. Elgėsi griežtai su dvasininkais, buvusiais konkistadorų įtakoje, suformavo naują dvasininkijos kartą. Jis aplankė visus savo didžiulės vyskupijos rajonus ir pašalino iš pareigų tuos, kurie skriaudė čiabuvius, plėšikavo. Vyskupas susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu, bet bažnytinę discipliną ir teisingumą laikui bėgant atstatė. Jis pats išmoko vietinių kalbų, kad galėtų pats kalbėtis su vietiniais gyventojais, išsekintais ir nuolankiais, dosniai dalino jiems išmaldas.  Jo patvarkymu kunigai turėjo skatinti ir padėti indėnams valgyti sėdint už stalo, miegoti lovose, gyventi kaip laisviems žmonėms. Turibijus rūpinosi, kad atsirastų katekizmų ir maldaknygių vietinėmis kalbomis; vykdė reevangelizaciją. Indėnai mylėjo savo vyskupą, kuris atsisakė keliauti neštuvuose ir eidavo su jais kartu.

 

MALDA

Dieve, Tu savo Bažnyčią papuošei šventojo vyskupo Turibijaus tiesos meile ir apaštališkais darbais; suteik malonę, kad ir dabar nuolat augtų tavosios tautos tikėjimas ir šventumas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai