GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės šeštadienis

DIEVO ŽODIS

Jer 11, 18–20

Tačiau kareivijų Viešpats sprendžia teisingai, patikrinęs viską rimčiausiai.

Jn 7, 40–53

Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš Vatikano II Susirinkimo pastoracinės konstitucijos apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes

Už mus visus, nusidėjėlius, iškentęs mirtį, savo pavyzdžiu Kristus moko, jog kiekvienas mūsų turi nešti kryžių, kurį kūnas ir pasaulis uždeda ant pečių einantiems taikos ir teisingumo keliu. Savo prisikėlimu tapęs Viešpačiu Kristus, kuriam duota visa valdžia danguje ir žemėje, jau dabar veikia žmonių širdyse savo Dvasios galybe. Jis ne tik žadina juose ateisiančiojo amžiaus ilgesį, bet kartu įkvepia, grynina ir stiprina tuos kilnius troškimus, kurių apimta žmonių šeima stengiasi padaryti savo pačios gyvenimą žmoniškesnį ir tam tikslui pajungti visą žemę.

 

MALDA

Gailestingasis Dieve, aukščiausioji Gėrybe, valdyk mūsų širdis savo malone, nes be tavo pagalbos mes negalime tau patikti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai