GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės antradienis

DIEVO ŽODIS

Sk 21, 4–9

Mozė padirbo iš vario gyvatę ir iškėlė ant stulpo. Kai žmogų įkąsdavo gyvatė, tas žvelgdavo į varinę gyvatę ir likdavo gyvas.

Jn 8, 21–30

Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų

Dievo gailestingumas mums yra juo įstabesnis, nes Kristus numirė ne už teisiuosius ir ne už šventuosius, bet už nusidėjėlius ir bedievius; ir kadangi dieviškosios prigimties negalėjo pasiekti mirties geluonis, Viešpats, gimdamas kaip vienas iš mūsų, prisiėmė tai, ką galėtų už mus paaukoti. Kitados jis mūsų mirčiai grasino savo mirties galia, per pranašą Ozėją tardamas: O mirtie, aš būsiu tavo mirtis, būsiu tavo geluonis, pragare. Mirdamas jis pakluso pragaro įstatymams, tačiau prisikeldamas juos panaikino ir taip pakirto mirties amžinumą, iš nesibaigiančios pavertė ją laikina. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.

 

MALDA

Mokyk mus, Viešpatie, tau ištvermingai tarnauti, kad mūsų laikais vis gausėtų tau klusnių žmonių skaičius ir nuopelnai. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai