GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės sekmadienis

DIEVO ŽODIS

Jer 31, 31–34

Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, jiems įrašysiu į širdį; aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta.

Žyd 5, 7–9

Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir, pasiekęs tobulumą, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganymo priežastimi.

Jn 12, 20–33

Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Atanazo Velykinių laiškų

O kokiu keliu pasuksime mes, dabar švenčiantys tokias iškilmes? Ką, artėjant šiai šventei, pasirinksime savo vadovu? Žinoma, ne ką kitą, mano mylimieji, tik tą, kurį kartu su manimi teigiate esant mūsų Viešpatį, –Jėzų Kristų, kuris sakė: Aš esu kelias. Jis yra tas, pasak šventojo Jono, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis mūsų sielas padaro tyras, kaip kartą kalbėjo pranašas Jeremijas: Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite, pasiklauskite, kur yra gerasis kelias, eikite juo ir rasite sau ramybę.

 

MALDA

Viešpatie, mūsų Dieve, duok mums ryžto eiti meilės keliu, kaip Jėzus Kristus, kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai