DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Liudvikas Monforietis

Balandžio 28 d.  – Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis, kunigas - laisvas minėjimas

 Jn 19, 27

Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis (1673–1716) - 1700 m. tapo kunigu ir savo kunigišką gyvenimą paskyrė krikščionybei Prancūzijos vakaruose atgaivinti, pamokslaudamas liaudies misijose. Neeilinis apaštalas savo tiesioginiu žodžiu paskatino daugelio grįžimą prie Dievo. Tačiau jam nepavyko išvengti priešiškumo ir šmeižtų. Būdamas didžiai pamaldus Mergelei Marijai, jis įsteigė Marijos draugijos misionierių kongregaciją (montfortiečius) ir Išminties dukterų kongregaciją, kurios tęsia jo veiklą ir plačiai skleidžia jo „Traktatą apie maldingą Švč. Mergelės garbinimą“.

 

Iš šventojo kunigo Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio traktato apie tikrąjį pamaldumą Mergelei Marijai

Marija yra Dievui skirtas rojus, žodžiais nenusakomas pasaulis, į kurį įžengė Dievo Sūnus, kad galėtų jame vykdyti savo stebuklus, jį saugoti ir juo mėgautis. Dievas sukūrė žmogui skirtą pasaulį – tai žemė, kurioje gyvename; Jis sukūrė ir palaimintiesiems skirtą pasaulį – rojų; tačiau be jų sukūrė ir sau skirtą pasaulį, kuriam davė vardą – Marija; tai daugeliui mirtingųjų nepažįstamas, angelams ir palaimintiesiems danguje nesuvokiamas pasaulis. Palaiminta, tūkstantį kartų palaiminta žemėje tebesanti siela, kuriai Šventoji Dvasia atskleidė ir leido pažinti Marijos slėpinį; kuriai atidarė šį užrakintą sodą ir leido įeiti į jį; kuriai leido iš šio užantspauduoto šaltinio dideliais gurkšniais gerti gyvąjį malonės vandenį! Kadangi Dievas yra visur, tai visur galime Jį rasti, net pragaruose; tačiau niekur kitur Jis nėra toks artimas kūriniui ir jo silpnumui, kaip Marijoje, nes būtent dėl to Jis nužengė čionai. Visur kitur Jis yra stipriųjų ir angelų Duona, tačiau Marijoje Jis tampa vaikų Duona.

 

MALDA

Amžinosios išminties Dieve, šventąjį kunigą Liudviką Mariją, visiškai atsidavusį Kristui, Tavo Sūnui, per Jo Šventosios Motinos rankas, Tu padarei ypatingu liudytoju ir mokytoju. Leisk mums einantiems tuo pačiu dvasiniu keliu, skleisti Tavo karalystę žemėje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai