VELYKNAKČIO AKIMIRKA - Kristaus Prisikėlimo vigilija

 

Metinio Kristaus mirties ir prisikėlimo šventimo kulminacija yra Velyknaktis, šventoji krikščionių naktis. Šis liturginis sambūris, pasak šv. Augustino, yra „visų šventųjų vigilijų motina“.

Velyknaktis įvesdina į pačią išganymo slėpinio šerdį. Kristus paaukojo savo gyvybę už mūsų nuodėmes. Dabar Jis prisikelia, atbunda šlovingajam ir amžinajam gyvenimui.

Šios nakties budėjimas turi 4 dalis:

1.        žiburių,

2.      žodžio,

3.       Krikšto,

4.      aukos.

 

Žiburių liturgija

Sunku įsivaizduoti, kaip senovės laikais nerimauta kiekvieną vakarą, saulei nusileidus ir užleidus vietą nakties pavojams. Tačiau titnagu įskelta kibirkštimi įžiebus žvakės liepsną, atrodydavo, jog gyvenimas atgimsta. Žydai turėjo paprotį uždegdami žvakę kalbėti palaiminimo maldą. Šį paprotį perėmė ir krikščionys. Ši šviesos apeiga (lucernaria) kasdien būdavo atliekama vakare per Mišparus.

Šventoriuje užkuriamas laužas ir nuo jo užžiebiama prabangiai išpuošta neįprasto dydžio žvakė. Tarsi gyva jos liepsna tampa prisikėlusio Kristaus simboliu. Diakonas, iškėlęs šią didžiulę žvakę, procesijos priešakyje žengia vidun į tamsoje tebeskendinčią bažnyčią. Kylančiu tonu jis tris kartus gieda Lumen Christi – „Kristus mums šviečia“, o tikintieji tuo metu prisidega žvakes nuo jo laikomos žvakės. Tai naujo gyvenimo, gaunamo iš prisikėlusio Kristaus, simbolis. Atėjęs prie sakyklos, diakonas palaimina Velykų žvakę puikia malda, kartu iškilmingai skelbiančia Velykų šventę. Tai Exultet – „Tedžiūgauja“, Biblijos atgarsių kupina poetinė kompozicija; jos autoriumi laikomas šv. Ambraziejus, IV amžiaus Bažnyčios tėvas. Ypač pažymėtinas šio kūrinio pagrindinis sakinys: „Tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio Atpirkėjo!“ Tai beprotiškas meilės šūksnis, įkvėptas visiškai naujo požiūrio į žmonijos istoriją, nuo šiol suvokiamą dieviškojo gailestingumo ir Jėzaus Kristaus įvykdyto Atpirkimo šviesoje.

 

Žodžio liturgija

Velyknaktį tęsia septyni ilgi skaitiniai iš Senojo Testamento, kuriuose jau esama užuominų apie krikštą ir naująjį pakrikštytųjų gyvenimą. Po kiekvieno skaitinio eina giesmė ir celebranto kalbama malda. Ypač svarbus tekstas, kuriame pasakojama apie iš Egipto vergovės bėgančių hebrajų Perėjimą per Raudonąją jūrą. Krikščioniškoji tradicija labai anksti jame įžvelgė krikšto įvaizdį.

Po skaitinių užgiedama Gloria in excelsis Deo – „Garbė Dievui aukštybėse“. Nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro gedulingai tylėję bažnyčios varpai vėl suskamba, džiaugsmo ir triumfo gaida pritardami šiam angelų himnui.

Toliau skaitomas skaitinys iš Laiško romiečiams (6, 3): „Mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovingąja galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.“ Šis tekstas atskleidžia giliausią Velyknakčio prasmę: sakramentais perkeičiamas mūsų žemiškasis gyvenimas, nuo šiol jį valdo Kristaus artumas ir galia.

Visi susirinkusieji atsiliepia į skaitinį, giedodami „Aleliuja“. Šis džiaugsmo šūksnis buvo dingęs per visą gavėnią. Dabar jis vėl pasirodo Kristaus prisikėlimo garbei, ir bus giedamas visose pamaldose iki Sekminių. Galiausiai diakonas skaito pasakojimą apie Kristaus prisikėlimą, pagal metus paeiliui imamą iš trijų sinoptinių evangelijų.

 

Krikšto liturgija

Prieš pagimdydama Kristui naujų jo mistinio Kūno narių, Bažnyčia litanijoje prašo visų šventųjų užtarimo; paskui palaiminamas krikštyklos vanduo, panardinant į jį Velykų žvakę. Tada celebrantas krikštija katechumenus ir suteikia jiems Sutvirtinimo sakramentą. Kiekvienam jų jis duoda po uždegtą žvakę. Toliau visi dalyvaujantys krikščionys dar kartą uždega savo žvakes, kad atnaujintų savo krikšto pažadus. Šis atnaujinimo aktas – esminis Velykų vigilijos elementas, atliekamas net tada, kai nėra krikštijamųjų. Krikšto pažadų atnaujinimas suteikia puikią progą viešai patvirtinti ištikimybę Credo (Tikėjimo išpažinimo) slėpiniams.

 

Aukos liturgija

 Toliau Mišios tęsiamos, kaip paprastai, atnašų procesija. Joje dalyvauja ir naujai pakrikštytieji baltais drabužiais, išreiškiančiais jų kaip Dievo vaikų nekaltumą. Kartu su visais kitais krikščionimis jie priims Eucharistiją, prisikėlusio Kristaus Kūną ir Kraują, ir tai įgalins juos gyventi pasaulyje kaip tikriems Evangelijos liudytojams.

 

MALDA

Broliai seserys! Šią šventą naktį mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra prisikėlęs iš numirusių. Todėl Bažnyčia visame pasaulyje kviečia savo vaikus rinktis į draugę ir budėti bei melstis, klausytis Dievo žodžio ir dalyvauti Kristaus Aukoje. Taip minėdami Viešpaties Perėjimą iš mirties į gyvenimą, turėsime viltį dalyvauti jo pergalėje prieš mirtį ir gyventi su juo Dieve.

Komentarai