VELYKŲ AKIMIRKA - II savaitės šeštadienis

DIEVO ŽODIS

Apd 6, 1–7

Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: "Nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savo tarpo septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai"

Jn 6, 16–21

Nusiyrę nuo kranto dvidešimt penkias - trisdešimt stadijų, jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie išsigando. O jis sako: "Tai aš. Nebijokite!"

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium

Todėl kaip Kristus buvo Tėvo siųstas, taip ir jis pats pasiuntė apaštalus, kupinus Šventosios Dvasios, ne tik tam, kad, skelbdami Evangeliją visai kūrinijai, jie praneštų, jog Dievo Sūnus savo mirtimi ir prisikėlimu išvadavo mus iš šėtono valdžios bei mirties ir perkėlė į savo Tėvo karalystę, bet ir tam, kad skelbiamo išganymo darbą vykdytų auka ir sakramentais, apie kuriuos sukasi visas liturginis gyvenimas. Taip per krikštą žmonės įtraukiami į velykinį Kristaus slėpinį; drauge su juo mirę, palaidoti ir prisikėlę, jie gauna įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame: Aba, Tėve!, ir šitaip tampa tikrais Dievo garbintojais, kurių Tėvas ieško.

 

MALDA

Dieve, tu atsiuntei Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais, – pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus ir suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai