VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės sekmadienis

DIEVO ŽODIS

Apd 3, 13–15, 17–19

Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai.

1 Jn 2, 1–5a

Juk jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju Kristaus krauju, to avinėlio be kliaudos ir dėmės

Lk 24, 35–48

Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo kankinio Justino Pirmosios apologijos

Saulės dieną visi draugėn renkamės dėl to, kad tai pirmoji diena, kada Dievas, pakeitęs tamsą ir medžiagą, sukūrė pasaulį, ir dėl to, kad tą dieną mūsų Išganytojas Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusiųjų. Nes Saturno dienos išvakarėse jis buvo nukryžiuotas, o po dviejų dienų, tai yra Saulės dieną, jis pasirodė savo Apaštalams ir mokiniams ir mokė to, ką čia jums išdėstėme apmąstyti.

 

MALDA

Tegul džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės, atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę, ir su dėkinga viltimi tegul laukia prisikėlimo dienos. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai