DIENOS ŠVENTASIS - Apsilankymas

Gegužės 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas – šventė

 

Sof 3, 14–18

Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje: daugiau neturėsi bijotis nelaimės.

(arba: Rom 12, 9–16)

Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui.

Lk 1, 39–56

Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!

 

Apsilankymo šventės tema – Evangelijoje aprašytas Marijos apsilankymas pas giminaitę Elzbietą (Lk 1, 39–56) ir Magnificat (Lk 1, 46–55). Pranciškonų ordino generolas šv. Bonaventūras 1263 m. įvedė šią šventę į savo Ordiną. Popiežius Urbonas VI 1389 m. įsakė ją švęsti Visuotinėje Bažnyčioje.

 

Iš šventojo kunigo Bedos Garbingojo Homilijų

Tad šventojoje Bažnyčioje įsigalėjo nuostabus ir išganingas paprotys visiems kasdien per vakarinį šlovinimą giedoti Marijos himną, idant jis tikinčiųjų sieloms dažnai primintų Viešpaties įsikūnijimą, uždegtų jas atsidavimu ir meile, o kasdien apmąstomas Dievo Motinos pavyzdys sutvirtintų jų dorybes. Tatai daryti ypač tinka per vakarinę maldą, kad mūsų siela, per dieną išvarginta ir išblaškyta įvairiausių minčių, artėjant poilsio metui vėl sutelktų savo mintis į vienovę.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, laukiančią dieviškojo Sūnaus užgimimo, įkvėpei aplankyti Jono Krikštytojo motiną Elzbietą; suteik malonę, kad mes taip pat būtume klusnūs Šventajai Dvasiai ir su Marija šlovintume tave per amžius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai