DIENOS ŠVENTASIS - Kristus Amžinasis Kunigas

Ketvirtadienis po Sekminių – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausias ir Amžinasis Kunigas – šventė

B METAI

Jer 31, 31–34

Įdiegsiu jiems savo įstatymą, jį įrašysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.

(arba: Žyd 10, 11–18)

Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje

Mk 14, 22–25

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“

 

Ši šventė Lietuvoje įvesta nuo 2013 m. vasario 20 d., pradėta švęsti 2014 m. Jos ištakos – Ispanijos kontempliatyvios Kristaus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis po Sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų Kunigų metų dvasinių vaisių.

 

Iš popiežiaus Pijaus XII enciklikos Mediator Dei

Kristus tikrai yra kunigas, bet jis yra kunigas mums, o ne sau, nes visos žmonijos vardu atneša Amžinajam Tėvui mūsų maldas ir religinę pagarbą; kartu jis yra ir auka, taip pat mums, nes save atiduoda už žmogų, esantį nuodėmių valdžioje. O štai šie Apaštalo žodžiai – Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus – reikalauja, kad visi krikščionys, kiek tik įmanoma žmogaus jėgoms, turėtų tokį patį dvasios nusiteikimą, kokį turėjo Dieviškasis Atpirkėjas, kai paaukojo save; tai yra kad jie būtų nusižeminusios sielos ir aukštintų, garbintų, šlovintų Aukščiausiąją Dievo Didybę ir jai dėkotų.

 

Malda

Dieve, tu savo didybės šlovei ir žmonių giminės išgelbėjimui savo viengimį Sūnų padarei Aukščiausiuoju ir Amžinuoju Kunigu. Gausiai siųsk Šventosios Dvasios dovanų tiems, kuriuos jis išsirinko savo slėpinių tarnais ir dalintojais, kad jie ištikimai vykdytų gautą tarnystę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai