DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Justinas

Birželio 1 d. – Šv. Justinas, kankinys – privalomas minėjimas

 

1Kor 1,18

Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.

 

Šv. Justinas (apie 100–165)

Šv. Justinas gimė Nabluse, Samarijoje, pagonių šeimoje, II a. pradžioje. Dar labai jaunas susidomėjo filosofija, perėjo įvairias graikiškas minties mokyklas, o apie 130 m. pažino Kristų. Po to apsistojo Efeze, vėliau Romoje, kur atidarė mokyklą. Ten apie 150 m. parašė „Pokalbį su žydu Trifonu“ ir dvi apologijas. Tiesus ir broliškas šv. Justinas buvo įskųstas kaip krikščionis. Jam drauge su kitais krikščionimis buvo nukirsta galva, valdant Markui Aurelijui, imperatoriui filosofui.

 

Iš Šventojo Justino ir jo draugų kankinystės aktų

Prefektas klausė Justino: „Klausyk, tu, kuris dediesi protingas ir manai žinąs tikrąjį mokslą. Jei tave nuplaks ir nukirs galvą, ar esi įsitikinęs, kad keliausi į dangų?“ Justinas atsakė: „Turiu viltį gyventi Dievo namuose, jei tatai iškęsiu. Žinau, kad visiems, dorai nugyvenusiems gyvenimą, yra paskirta Dievo malonė iki pasaulio pabaigos.“ Prefektas Rustikas klausė: „Vadinasi, tu tikiesi keliausiąs į dangų ir gausiąs deramą atlygį?“ Justinas atsakė: „Aš ne tikiuosi, bet tvirtai ir visiškai tikrai žinau.“ Prefektas Rustikas tarė: „Gana, eikime prie svarbiausio ir neatidėliotino reikalo. Ateikite visi čionai ir sutartinai paaukokite dievams.“ Justinas tarė: „Nė vienas sveiko proto žmogus nenupuola iš dievobaimingumo į bedievystę.“ Prefektas Rustikas tarė: „Darykite, kas jums liepta, arba be pasigailėjimo būsite nukankinti.“ Justinas tarė: „Mes ir tetrokštame kentėti už mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir būti išganyti, nes tai mums suteiks išganymą ir duos pasitikėjimą stojant prieš kur kas baisesnį visuotinį mūsų Viešpaties ir Išganytojo teismą.“

 

MALDA

Dieve, tu šventajam kankiniui Justinui pasaulio paniekintu Kryžiumi davei pažinti kilnųjį Kristaus mokslą; padėk ir mums, jo užtariamiems, atremti klaidų antplūdį ir įgyti nepalaužiamą tikėjimą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai