DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pilypas ir Jokūbas

Gegužės 3 d. – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – šventė

 

Jn 14, 8-9

Pilypas jam sako: "Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana". Jėzus taria: "Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!

 

Pilypas, kaip Petras ir Andriejus, yra kilęs iš Betsaidos, Jono Krikštytojo mokinys, Viešpaties pašauktas sekti paskui Jį. Per Paskutinę vakarienę jis sakė Jėzui: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana.“ Jėzus jam atsakė: „Pilypai, kas mato mane, mato Tėvą.“

Jokūbas, Alfiejaus sūnus, kuriame kai kurie mato „Viešpaties brolį“, įsteigė Jeruzalės Bažnyčią. Jis parašė laišką, kuris pateko į Naująjį Testamentą. Mirė kankinio mirtimi Jeruzalėje.

 

Iš kunigo Tertulijono traktato Nurodymas dėl eretikų

Kiekviena bendruomenė turi būti vertinama pagal kilmę. Taigi šitokia Bažnyčių daugybė sudaro vieną, nuo apaštalų prasidėjusią Bažnyčią, iš kurios jos visos yra kilusios. Tad jos visos yra pirmosios ir visos apaštalinės, nes visos sudaro vieną Bažnyčią. Jų vienovę patvirtina ramybės bendrystė, broliškumo vardas ir svetingumo saitai. Šiuos nuostatus reguliuoja ne kas kita, kaip viena to paties slėpinio tradicija. Ką skelbė apaštalai, tai yra ką jiems buvo apreiškęs Kristus, turi būti patvirtinta ne kitaip kaip per pačių apaštalų įkurtas Bažnyčias, kurie, kaip pasakojama, joms skelbė [Gerąją Naujieną] gyvu balsu ir vėliau laiškais.

 

MALDA

Dieve, tu kasmet mus džiugini apaštalų Pilypo ir Jokūbo švente; dėl jų užtarimo suteik mums dalį tavo vienatinio Sūnaus kančioje ir prisikėlime, kad galėtume tave regėti per amžius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai