DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pilypas Neris

 Gegužės 26 d. – Šv. Pilypas Neris, kunigas – privalomas minėjimas

 

Fil 4,4-5

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 5 Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!

 

Šv. Pilypas Nėris (1515–1595)

Pilypas Neris atvyko į Romą būdamas 26 metų ir ten pasišventė apaštalavimui, nors ir norėjo vykti į tolimas misijas. Jis pasišventė jaunuomenei, ligoniams, kaliniams, neturtingiems piligrimams, 1551 m. įšventintas kunigu, – mažų ir didelių žmonių išpažinčių klausymui. Drauge su keturiolika bendražygių jis įkūrė kongregaciją, tapusia Oratorija, vienuoliško gyvenimo centru Romoje. Šv. Pilypas yra džiaugsmo šventasis. Džiaugsmas jam yra meilės vaisius ir kelias, vedantis į meilę.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Apaštalas mums įsako džiaugtis, tačiau Viešpatyje, o ne pasaulyje. Kas nori būti pasaulio bičiulis, kaip sako Raštas, tas tampa Dievo priešininku. Kaip žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams, taip niekas negali džiaugtis išsyk ir pasaulyje, ir Viešpatyje. Tad tenugali džiaugsmas Viešpatyje, pasibaigus džiaugsmui pasaulyje. Džiaugsmas Viešpatyje nuolat teauga; džiaugsmas pasaulyje nuolatos temąžta, kol visai pranyks. Tuo nenorima pasakyti, kad gyvendami šiame pasaulyje neprivalome džiaugtis; bet ir tebebūdami šiame pasaulyje, turime džiaugtis Viešpatyje.

 

MALDA

Dieve, tu amžiais keli savo ištikimuosius į šventųjų garbę; suteik malonę, kad Šventoji Dvasia ir mus uždegtų ta ugnimi, kuria nuostabiai liepsnojo šventojo Pilypo širdis. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai