DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Klara

Rugpjūčio 11 d. – Šv. Klara, mergelė – minėjimas

 

Fil 3, 8

Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų.

 

Klara Asyžietė (1194–1253) - 1210 m. šv. Klara Asyžiuje išgirdo šv. Pranciškaus gavėnios pamokslą. Susižavėjusi jo visiško neturto idealu, sulaukusi 18 metų ji tapo vienuole. Pranciškus nukirpo jai plaukus ir davė vienuolišką rūbą. Jis jai pasiūlė prisiglausti Asyžiaus Šv. Damijono koplyčioje, kurioje įsikūrė pirmasis Šv. Klaros seserų vienuolynas. Šv. Klara jam vadovavo 40 metų, buvo popiežių, kardinolų ir vyskupų patarėja. Dėl savo neblėstančio pamaldumo, šv. Kryžiaus ir Eucharistijos garbinimo ji tapo viena didžiausių viduramžių kontempliatyvaus gyvenimo figūrų.

 

Iš šventosios mergelės Klaros Laiško šventajai Agnietei iš Prahos

Pažvelk, kartoju, į šio veidrodžio pradžią, tai yra į paguldyto ėdžiose ir skarmalais suvystyto vaikelio neturtą. O, koks nepaprastas nusižeminimas, o, koks stebėtinas neturtas! Angelų Karalius, dangaus ir žemės Viešpats, guli ėdžiose. Veidrodžio viduryje įsižiūrėk į nusižeminimą, ar bent jau palaimintąjį neturtą, nesuskaičiuojamus vargus ir kančias, kurias jis patyrė dėl žmonijos atpirkimo. O pačioje veidrodžio gilumoje įžvelk neaprėpiamą meilę, dėl kurios jis panoro kentėti ant kryžiaus medžio ir ant jo mirti pačia gėdingiausia mirtimi.

 

MALDA

Dieve, šventajai Klarai įkvėpęs neturto meilę, leisk ir mums, jos užtariamiems, ta pačia neturto dvasia sekti Kristumi, kad galėtume regėti tave Dangaus karalystėje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai