DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Liudvikas

Rugpjūčio 25 d. – Šv. Liudvikas – laisvas minėjimas

 

Iz 58, 7

Dalytis su alkstančiu savo duona, priglobti vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius, nuogą, neatsukti nugaros saviesiems.

 

Šv. Liudvikas (1214–1270) - Praėjus mėnesiui po šv. Pranciškaus Asyžiečio mirties (1226 m.), 12 metų berniukas tapo Prancūzijos karaliumi – tai Liudvikas devintasis. Krikščioniškos valstybės galva, karalius, pranciškonas tretininkas, vadovavosi Evangelijos dvasia. Jis buvo pavyzdingas tikintysis, gyveno maldos, apsimarinimo ir veiklios artimo meilės patiems nelaimingiausiems gyvenimą. Jis buvo pavyzdingas vyras meilės kupinoje santuokoje; pavyzdingas tėvas šeimoje, kur augo vienuolika vaikų; jis pavyzdingai vykdė karaliaus pareigas; buvo visiems teisingas, dėmesingas, kad būtų gerbiamos jo vasalų teisės ir jo karūnos teisės; jis buvo riteris, gebantis kautis už teisę. Šv. Liudvikas kovojo siekdamas, kad šventoji Jeruzalė būtų išplėšta iš netikinčiųjų rankų. Jis mirė būdamas karys palapinėje netoli Tuniso, antrojo savo kryžiaus žygio metu, 1270 metais.

 

Iš šventojo Liudviko Dvasinio testamento sūnui

Būk geraširdis elgetoms, vargšams, nuliūdusiesiems, kaip išgalėdamas juos remki ir guoski. Dėkok Dievui už visas tau suteiktas geradarybes, idant būtum vertas gauti dar didesnių. Elkis teisingai su savo pavaldiniais, laikykis teisumo kelio ir neišsuk nei kairėn, nei dešinėn. Visada, kol nesi visiškai tikras, verčiau palaikyk vargdienio negu turtuolio pusę. Uoliai rūpinkis, kad teisingai ir taikiai sugyventų visi tavo pavaldiniai, ypač dvasininkai ir vienuoliai. Būk nuolankus ir klusnus mūsų motinai Romos Bažnyčiai ir popiežiui lyg savo dvasios tėvui. Darbuokis, kad iš tavo valdų būtų pašalintos visos nuodėmės, ypač piktžodžiavimai ir erezijos.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį Liudviką nuo žemės valdovo rūpesčių pašaukei į dangiškąją garbę; jo užtarimu padėk ir mums, atliekant šio laikinojo gyvenimo pareigas, visada ilgėtis amžinosios tavo karalystės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai