DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Grigalius Didysis

Rugsėjo 3 d. –

Šv. Grigalius Didysis, popiežius ir Bažnyčios Mokytojas– privalomas minėjimas

 

2Kor 4, 5

Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės.

 

Šv. Grigalius Didysis (540–604) - buvo Romos miesto prefektas, vėliau vienuolis ir vienuolynų įkūrėjas, diakonas ir popiežiaus pasiuntinys Konstantinopolyje. Galų gale labai niūriu istoriniu laikotarpiu jis tapo popiežiumi. Šis didis mistikas, visada širdyje išsaugojęs vienuoliško gyvenimo nostalgiją, gebėjo būti puikus ganytojas. Jo dvasiniai raštai įtakojo viduramžių maldingumą.

 

Iš šventojo popiežiaus Grigaliaus Didžiojo Ezekielio knygos homilijų

esu priverstas spręsti tai Bažnyčių, tai vienuolynų bylas, dažnai tenka vertinti pavienių žmonių gyvenimus ir elgesį. Kitąsyk reikia rūpintis piliečių reikalais, drebėti dėl gresiančio barbarų antpuolio ir bijoti, kad vilkai neužpultų man patikėtos kaimenės. Kartais turiu rūpintis medžiaginiais dalykais, kad gyvenantieji pagal vienuolišką regulą nestokotų paramos; kartais tenka kantriai pakęsti plėšikautojus, o kitąsyk jiems pasipriešinti, stengiantis išsaugoti meilę. Tad, kai dvasia blaškoma ir draskoma tiekos ir tokių svarbių dalykų, apie kuriuos tenka galvoti, ar begali ji sugrįžti savin, kad visa susitelktų į pamokslavimą ir neapleistų žodžio skelbimo tarnystės? Be to, spiriamas būtinybės dažnai bendrauti su pasaulio žmonėmis, neretai nesulaikau liežuvio. Mat jeigu nuolatos išlaikau teisėjo griežtumą, suprantu, jog atstumiu silpnesniuosius ir niekada jų nepatraukiu prie to, ko norėčiau. Užtat tenka kantriai išklausyti jų plepalų. Bet kadangi ir pats esu silpnas, pamažu įsiveliu į tuščius tauškalus, pats mielai imu kalbėti tai, ko pradžioje klausiausi be jokio noro; ir, anksčiau bijojęs nupulti, mielai pasilieku gulėti paslikas. Tai kas gi aš toks, koks iš manęs sargybinis, jeigu nestoviu ant darbų kalno, bet vis dar guliu paslikas silpnumo pakalnėje? Tačiau žmonijos Kūrėjas ir Atpirkėjas yra toks galingas, kad man, nevertam, gali suteikti ir prakilnų gyvenimą, ir liežuvio iškalbą, nes iš meilės jam nesigailiu savęs, jo žodį skelbdamas.

 

MALDA

Dieve, tu nuoširdžiai rūpiniesi savo Bažnyčia ir maloningai ją valdai; šventajam popiežiui Grigaliui užtariant, įkvėpk išminties dvasios visiems, kuriuos paskyrei vadovauti, valdyti ir mokyti, idant tikinčiųjų pažanga jų ganytojai galėtų džiaugtis per amžius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Komentarai