DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Dionizas

Spalis 9 d. – Šv. Dionizas ir jo draugai, kankiniai– laisvas minėjimas

 

2Kor 6, 4-6

Visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrūs sielvartuose, negandose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose; pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile.

 

Šv. Dionizas buvo pirmasis Paryžiaus vyskupas. Grigalius Turietis pasakoja, kad apie 250 m. Romos popiežius nusiuntė į Galiją septynis vyskupus, tarp kurių buvo šv. Dionizas; lydimas kunigo Rustiko ir diakono Eleuterio, atvyko į Paryžių. Šv. Dionizo vyskupavimas veikiausiai buvo labai trumpas, nes manoma, jog jis buvo nukankintas Decijaus persekiojimo metu (250–251 m.) ar, labiau tikėtina, Valerijono persekiojimo metais (257 m.). Legenda pasakoja, kad Dionizas po nukirsdinimo atsikėlė ir keletą metrų nešė savo galvą. Šia legenda, iš kurios kilo šv. Dionizo ikonografija, simboliškai norima pasakyti, kad Bažnyčioje galva neatskiriama nuo likusio kūno, Kristus – nuo mistinio jo kūno – Bažnyčios. 495 m. šv. Genovaitė ant šv. Dionizo kapo pastatydino baziliką, o VII a. prie bazilikos buvo įkurta abatija.

 

Iš šventojo vyskupo Ambraziejaus 118 psalmės komentaro

Kaip yra įvairiausių persekiojimų, taip yra įvairiausių kankinysčių. Tu kasdien paliudiji Kristų. Buvai gundomas paleistuvystės dvasia, bet, pabūgęs Kristaus būsimojo teismo, nepanorėjai suteršti sielos ir kūno skaistybės, – štai tu Kristaus kankinys. Šykštumo dvasia buvai gundomas pasisavinti silpnesniojo turtą ir pažeisti neapginamos našlės teises, tačiau, apmąstęs dangiškuosius įsakymus, nusprendei verčiau padėti, nei įvykdyti skriaudą, – štai tu Kristaus liudytojas. Juolab kad pats Kristus nori turėti tokių liudytojų, kaip yra parašyta: Užstokite našlaitį ir ginkite našlės bylą. Viešpats sako: Eikit šen, drauge pasvarstykime. Buvai gundomas puikybės dvasia, bet, matydamas beturtį ir vargšą, susigraudinai ir jo pagailėjai, pasirinkdamas nuolankumą, o ne išdidumą, – štai tu Kristaus liudytojas. Ne tik žodžiu, bet ir darbu paliudijai Kristų – štai kas svarbiau.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį Dionizą su draugais pasiuntei skelbti pagonims tavo garbės ir kankinamus apdovanojai didžia ištverme; duok mums jėgų, sekant jų pavyzdžiu, nesivaikyti pasaulio malonumų ir nepabūgti grasinimų. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Komentarai