DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jadvyga

Spalis 16 d. – Šv. Jadvyga, vienuolė– laisvas minėjimas

 

Sir 26, 16

Kaip graži tekanti saulė VIEŠPATIES danguje, lygiai taip gera žmona tvarkingoje šeimoje.

 

Šv. Jadvyga (1179–1243) - gimė Bavarijoje; ji – Kroatijos ir Dalmatijos kunigaikščio duktė. Sulaukusi dvylikos metų buvo ištekinta už Henriko I, Silezijos ir Krokuvos kunigaikščio. Jų šeima, kurioje gimė keturi sūnūs ir trys dukterys, buvo tvirtai krikščioniška, joje viešpatavo maldingumas, artimo meilė ir atgaila. Kartu su kunigaikščiu Jadvyga buvo vargšų, kalinių ir visų mažųjų advokatė, užtarėja; jos dėka kunigaikštis įkūrė ligoninę Vroclave. 1238 m. Jadvyga tapo našle, taip pat jai teko išgyventi šešių savo vaikų mirtį. Ji skatino vienuolišką gyvenimą karalystėje funduodama vienuolynus ir pati pasitraukė pas savo dukterį, Trebnicos prie Vroclavo abatę, į savo įkurtą vienuolyną. Ji mirė 1243 m., netrukus po savo vyriausiojo sūnaus kunigaikščio Henriko II, kritusio kovoje su totoriais, mirties.

 

Iš šventosios Jadvygos Gyvenimo, kurį parašė vienas jos amžininkų

Kaip sielos atsidavimas ją nuolat skatino veržtis prie Dievo, taip ir maloningas gailestingumas ją vertė atsigręžti į artimą. Ji dosniai dalijo išmaldą skurstantiesiems, rėmė bendruomenes ir vienuolius, gyvenančius vienuolynuose arba už jo ribų, našles ir našlaičius, ligonius ir silpnuosius, raupsuotuosius ir sukaustytuosius arba kalinius, taip pat keliautojus ir neturtingas žindyves, ir apskritai nė vienam, atėjusiam pas ją pagalbos, neleisdavo išeiti nepaguostam.

 

MALDA

Visagali Dieve, tepadeda mums savo užtarimu šventoji Jadvyga, kurios gyvenimas visiems yra tauriausio nuolankumo pavyzdys. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai