DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Marija Margarita Alakok

Spalis 16 d. – Šv. Marija Margarita Alakok, mergelė – laisvas minėjimas

 

Ef 3, 19

Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti[i5] visos Dievo pilnybės.

 

Šv. Margarita Marija Alakok (1647–1690) gimė Burgundijoje, priimta į Švč. M. Marijos Aplankymo (vizitiečių) ordiną, ėjo nuostabiu tobulybės keliu ir, apdovanota mistiškomis malonėmis, ypač pamaldumu Švč. Jėzaus Širdžiai, daug nuveikė, kad šis garbinimas išplistų Bažnyčioje. Užmigo Viešpatyje vienuolyne, esančiame Prancūzijos kaime Parei-le-Monial.

 

Iš šventosios mergelės Margaritos Marijos Alakok Laiškų

Iš šios dieviškosios Širdies be paliovos liejasi trys srovės. Pirmoji srovė – gailestingumo nusidėjėliams, kuriuos užlieja gailesčio ir atgailos dvasia. Antroji srovė – atjautos, gelbstinčios visiems, kenčiantiems kokį nors nepriteklių, o ypač siekiantiems tobulumo, kad jie pasisemtų jėgų sunkumams įveikti. Trečiąja srove plūsta meilė ir šviesa tobuliesiems Viešpaties draugams, kuriuos jis nori suvienyti su savimi ir jiems perteikti savo pažinimą ir savo įsakus, idant jie patys, kiekvienas savaip, pasišvęstų skelbti jo garbę. Ši dieviškoji Širdis yra visokių gėrybių bedugnė, kurioje vargdieniai turi paskandinti savo nepriteklius; tai džiaugsmo bedugnė, į kurią reikia nugramzdinti kiekvieną mūsų sielvartą; tai nuolankumo bedugnė mūsų išdidumui, gailestingumo bedugnė nuskriaustiesiems, ir meilės bedugnė, kurioje reikia panardinti visą mūsų skurdą.

 

MALDA

Suteik mums, Viešpatie, tos dvasios, kuria apsčiai apdovanojai šventąją Margaritą Mariją, kad pažintume visokį žinojimą pranokstančią Kristaus meilę ir būtume pripildyti visos Dievo pilnybės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai