ADVENTO AKIMIRKA - I savaitės sekmadienis

DIEVO ŽODIS

Jer 33, 14–16

Tomis dienomis bus išgelbėtas Judas, ir saugiai galės sau gyventi Jeruzalė. Jinai bus vadinama tokiu vardu: ‘Viešpats – mūsų teisybė’“.

1 Tes 3, 12–4, 2

Broliai, Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vieni kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime, kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai vėl ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.

Lk 21, 25–28, 34–36

Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kai jis atėjo pirmą kartą, buvo suvystytas ėdžiose, kai ateis antrą, jis apsigaubs šviesa tarytum apsiaustu. Pirmąsyk jis nešė kryžių, paniekinęs gėdą: antrąsyk jis ateis apsuptas angelų kariaunos kaip nugalėtojas. Taigi mes nenurimstame po pirmojo atėjimo, tačiau laukiame antrojo. Kaip pirmą kartą sakėme: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, taip tatai pakartosime ir dar kartą; drauge su angelais pasitikdami ir garbindami Viešpatį, jam šauksime: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu.

(Šv. Kirilas Jeruzalietis)

 

MALDA

Duok, Visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai