DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Juozapatas

 Lapkritis 12 d. – Šv. Juozapatas, vyskupas ir kankinys– privalomas minėjimas

 

Jn 17, 21

Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.

 

Šv. Juozapatas - Gimęs apie 1580 m. stačiatikių krašte Voluinės Vladimire (Ukraina) Jonas Kuncevičius nuo pat vaikystės jautė troškimą vienytis su vienintele Visuotine arba Katalikų Bažnyčia. 1596 m. Lietuvos Brastos unijos dėka dalis Ukrainos Bažnyčios vėl prisijungė prie Romos ir sudarė graikų-katalikų (Unitų) Bažnyčią. 1604 m. Jonas įstojo į bazilijonų vienuolyną Vilniuje, tapo archimandritu Juozapatu. Šventasis pasižymėjo dorybingumu, teologijos išmanymu, iškalbingumu ir atsidavimu Romos Apaštalų Sostui. 1617 m. jis buvo įšventintas Polocko arkivyskupu ir atsiskleidė kaip uolus ganytojas: kasmet rengė sinodus, lankė savo kunigus, buvo dėmesingas deramam liturgijos iškilmingumui ir savo tikinčiųjų tikėjimo ugdymui. Tačiau sėkmingai apaštalaudamas sukėlė kitų pavydą, buvo apšmeižtas, susilaukė grasinimų. Šv. Juozapatas ramiai laukė kankinystės. Jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske vieno ganytojiško vizito metu 1623 m.

 

Iš popiežiaus Pijaus XI enciklikos Ecclesiam Dei

Ši didinga garbė teko Polocko arkivyskupui Juozapatui, Rytų apeigų katalikų vadovui, kurį pelnytai galime vadinti slavų Bažnyčios pasididžiavimu ir ramsčiu; tikrai vargu ar kuris kitas vyras labiau išgarsino jų vardą ir uoliau rūpinosi jų išganymu negu šis jų ganytojas ir apaštalas, ypač tada, kai už šventosios Bažnyčios vienybę praliejo savo kraują. Pajutęs, kad kažin kokios dangiškos paskatos yra akstinamas veikti, jis nusprendė atkurti šventą visos Bažnyčios vienybę; suprato daugiausia pasitarnausiąs, jei visuotinės Bažnyčios vienybėje išsaugos Rytų slavų apeigas ir bazilijonų vienuoliško gyvenimo tvarką.

 

MALDA

Tegul galingai veikia, Viešpatie, tavo Bažnyčioje toji dvasia, kurios kupinas šventasis Juozapatas atidavė gyvybę už ganomuosius, kad ir mes, jo užtariami ir Šventosios Dvasios stiprinami, nebijotume aukotis už brolius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai