DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Martynas Poresas

Lapkritis 4 d. – Šv. Martynas Poresas, vienuolis– laisvas minėjimas

 

Kol 3, 15

Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!

 

Šv. Martynas Porietis (Poresas) (de Pores) - Gimė Limoje (Peru) 1569 m. riterio ispano ir mulatės šeimoje. Dėl savo kilmės šv. Martynas tarp šventųjų laikomas spalvotųjų žmonių, skausmingai išgyvenančių dėl žeminamos savo padėties, atstovu. Pagal profesiją jis buvo sanitaras. Įstojęs į Limos domininkonų vienuolyną kaip pasaulietis tretininkas toliau vykdė sanitaro tarnystę. Šv. Martynas tapo apleistųjų, niekinamų kalinių ir visų miesto nelaimingųjų draugu. Jis rūpinosi ligoniais ir net gyvūnais: šunys, katės, kalakutai, net pelės patirdavo jo globą. Šv. Martynas mėgo pasninką ir maldą. Sekdamas Jėzų melsdavosi naktimis ir patirdavo didžiulę dvasinę šviesą, kuri atsispindėjo jo katekizmo pamokose ir darydavo jas patrauklias. Visas šventojo gyvenimas, sykiu paslėptas ir spinduliuojantis, prabėgo angelų ir demonų pilname pasaulyje, kuriame Martynas visada išsaugojo tobulą ramybę. Jis mirė 1639 m.

 

Iš popiežiaus Jono XXIII Homilijos kanonizuojant šventąjį Martyną Poresą

Jis mylėjo žmones, nes juos nuoširdžiai laikė Dievo vaikais ir savo broliais; be to, juos mylėjo labiau nei save, nes iš nuolankumo laikė juos visus už save teisesniais ir geresniais. Kitų klaidoms jis buvo pakantus; atleisdavo net didžiausias skriaudas, būdamas įsitikinęs, kad dėl savo nuodėmių pats yra vertas kur kas griežtesnės bausmės; nusikaltėlius iš visų jėgų stengėsi atvesti į doros kelią; paslaugiai patarnaudavo ligoniams; vargšus šelpė maistu, drabužiais ir vaistais; žemdirbiams ir juodo arba mišraus gymio žmonėms, kurie anuomet buvo laikomi apgailėtinais vergais, kaip išgalėdamas teikė visokeriopą pagalbą ir paramą; paprastų žmonių net buvo pramintas „meilės Martynu“.

 

MALDA

Dieve, šventąjį Martyną nuolankumo keliu nuvedęs į amžinąją garbę, mokyk ir mus sekti jo gražiu pavyzdžiu, kad danguje būtume su juo išaukštinti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai