ADVENTO AKIMIRKA - II savaitės sekmadienis

 

DIEVO ŽODIS

Bar 5, 1–9

Nusivilk, Jeruzale, gedulo bei vargo drabužį ir ap­sirenk puošniaisiais rūbais garbės, kurią tau amžiais suteikia Dievas. Užsivilk jo teisybės apsiaustą, užsidėk ant galvos Amžinojo šlovės karūną, nes tavo spindėjimą Dievas nori parodyti visam pasauliui po dangumi. Die­vas visiems laikams tau suteiks vardą „Teisybės taika ir Dievo baimės garbė“. Pakilk, Jeruzale, užkopk į aukštu­mą. Pažvelk į rytus ir stebėk savuosius vaikus: nuo saulė­te­kio iki saulėlydžio surinko juos Šventojo žodis.

Fil 1, 4–6. 8–11

Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir gausia patirtimi, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

Lk 3, 1–6

Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: „Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite mūsų Dievui takus. Šis balsas aiškiai skelbia, kad išpranašauti dalykai turėjo įvykti ne Jeruzalėje, bet dykumoje; būtent čia pasirodys Viešpaties garbė ir kiekvienam kūnui taps žinomas Dievo išganymas. Tų žodžių esmė yra tokia: Dievas turėjo ateiti į nuo amžių nepasiekiamą ir neprieinamą dykumą. Visos tautos buvo pagonys ir nepažino Dievo, o Dievo teisieji ir pranašai ten negalėjo patekti. Todėl anas balsas liepia taisyti Dievo Žodžiui kelią, išlyginti nepereinamą ir nelygų taką, idant tenai pasirodęs Dievas galėtų juo eiti. Taisykite Viešpačiui kelią, – toks yra Evangelijos skelbimas ir naujoji paguoda, trokštanti, kad kiekvienas žmogus pažintų Dievo išganymą.

Euzebijus Cezarietis

 

MALDA

Visagali, gailestingasis Dieve, duok mums tikros išminties ir stiprybės, kad žemiški rūpesčiai nesukliudytų pasitikti ateinančio tavo Sūnaus ir gyventi su juo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai