ADVENTO AKIMIRKA - IV savaitės sekmadienis

 DIEVO ŽODIS

Mch 5, 1–4a

Tu, Betliejau – Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas.

Žyd 10, 5–10

Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios

Lk 1, 39–45

Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kurgi ji, nešina Dievu, dabar galėjo skubintis, jei ne į tas aukštumas? Juk Šventosios Dvasios malonė nemėgsta vėluoti ir gaišti. Atėjus Marijai kartu su Viešpačiu, išsyk apreiškiamos malonės, nes vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios.

Tačiau laimingi esate ir jūs, kurie išgirdote ir įtikėjote. Mat įtikėjusi siela ir pradeda, ir gimdo Dievo Žodį, ir patiria jo veikimą. Kiekvienas turėkime Marijos sielą, kuri šlovina Viešpatį. Kiekvienas turėkime Marijos dvasią, kuri džiaugiasi Dievu. Yra viena kūniška Kristaus motina, ir yra vienas visų tikėjimo vaisius Kristus. Juk kiekviena siela gauna Dievo Žodį, jei ji, būdama be dėmės ir be kaltės, išlaiko kūną nepaliestą, nesuteptą ir skaistų. Tai pasiekusi siela šlovina Viešpatį taip, kaip Marijos siela jį šlovino ir kaip jos dvasia džiaugėsi Dievu, savo Gelbėtoju.

Šv. Ambraziejus

 

MALDA

Dieve, per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis savo malonės ir Kristaus kančios bei kryžiaus galia mus vesk į garbingą prisikėlimą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai