DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Raimundas

Sausio 7 d. 

Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas - laisvas minėjimas

 2Kor 5,20

Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“

 

Šv. Raimundas (1175–1275) - gimė 1175 m. Penjaforte, prie Barselonos. Raimundas jau buvo kunigas, filosofijos ir teisės dėstytojas, kai įstojo į brolių pamokslininkų ordiną (1222 m.) netrukus po šv. Domininko mirties. Jis tapo vienu žymiausiu savo epochos moralinės teologijos ir bažnytinės kanonų teisės mokytoju. Tai jam buvo pavesta parengti Grigaliaus IX „Dekretales“ (1234 m.). Šv. Raimundas, kanonų žinovas, savo ordino generalinis magistras, buvo ir drąsus apaštalas, ypač rūpinęsis apaštalavimu tarp žydų; jis taip pat skatino misijas Šiaurės Afrikoje, nuoširdžiai skatindamas dialogą su islamu. Todėl šventasis ragindavo ten vykstančius mokytis arabų kalbos ir studijuoti Koraną. Mirė 1275 m. Barselonoje beveik šimtametis. Jį pažinojusiųjų atmintyje išliko kaip kunigas, spinduliavęs „beribę meilę nusidėjėliams“.

 

Iš šventojo kunigo Raimundo Laiškų

Jei tiesos skelbėjas teisingai sakė, kad visi, norintys maldingai gyventi Kristuje, turės iškęsti persekiojimus, – manau, jog nė vienas to neišvengs, nebent jis nesistengtų arba nesirūpintų šiame pasaulyje santūriai, teisingai ir maldingai gyventi. Jūs verčiau nebūkite priskirti tiems, kurių tvarkingi namai stovi ramūs ir saugūs, ir Viešpaties rykštė nekyla virš tų, kurie nerūpestingai leidžia savo dienas ir pamažu žengia į pragarą. Tuo tarpu jūs, būdami brangūs ir mieli Dievui, skaistumu ir pamaldumu nusipelnėte tapti dar skaistesni ir visiškai nuskaistėsite, išgryninti nuolatinių smūgių. Jeigu virš jūsų pakibęs kalavijas pasunkėja dukart arba triskart, tatai jums tekelia džiaugsmą, nes tai meilės ženklas.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį kunigą Raimundą apdovanojai didžiu gailestingumu nusidėjėliams ir belaisviams; jam užtariant, padėk mums išsivaduoti iš nuodėmės vergijos ir nuoširdžiai daryti visa, kas tau patinka. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai