KALĖDŲ AKIMIRKA - Sausio 8 d.

DIEVO ŽODIS

1 Jn 4, 7–10

Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.

Mk 6, 34–44

Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens.

BAŽNYČIOS ŽODIS

Šitas yra mano mylimasis Sūnus: jis alksta ir pats pamaitina nesuskaičiuojamą minią; jis vargsta ir pats atgaivina vargo prispaustuosius; jis neturi kur galvos priglausti ir savo rankomis visa teikia; jis kenčia ir gydo nuo visų kančių; jis krenta nuo smūgių ir dovanoja pasauliui laisvę; perveriamas jo šonas, ir jis pagydo Adomo šoną. Nemarybės Tėvas atsiuntė į pasaulį savo nemirtingąjį Sūnų, Žodį, kuris atėjo žmonių nuplauti vandeniu ir Dvasia; kad atgaivintų sielos ir kūno negendamybę, mums įkvėpė gyvybės dvasią ir mus apvilko negendamais šarvais.

Šv. Ipolitas Romietis

 MALDA

Dieve, tavo vienatinis Sūnus apsireiškė žmogiškame kūne; padaryk, meldžiame, kad, matydami jį esant panašų į mus išore, pagal jį atsinaujintume vidumi. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai