DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras ir Paulius

Birželio 29 d. – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai - iškilmė

 

Apd 12, 1–11

Petras atsipeikėjęs tarė: „Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų.

2 Tim 4, 6–9. 17–18

Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas.

Mt 16, 13–19

Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.

 

Simonas, Jonos sūnus ir Andriejaus brolis, yra mokinys, kuris turėjo privilegiją pirmasis išpažinti Kristaus dievystę: „Tu esi gyvojo Dievo Sūnus“, atsakė jis Jėzui, kuris tuomet davė jam Petro vardą ir padarė jį savo Bažnyčios pamatu. Paulius, atsivertęs ant Damasko kelio, su dar didesniu uolumu skelbė pagonims nukryžiuotąjį Jėzų Kristų, nei prieš tai persekiodamas krikščionis. Jėzaus Kristaus Evangelijos meilė nuvedė juodu į Romą, kur jie iškentė kankinystę imperatoriaus Nerono laikais. Petras 64 m. buvo nukryžiuotas žemyn galva pagal tradiciją, o Pauliui nukirsta galva 67 m. Romos Bažnyčia savo kulte niekada jų neišskyrė.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Šią dieną mums pašventino šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystė. Mes kalbame ne apie kažin kokius nežinomus kankinius. Po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Šie kankiniai buvo regėję tai, ką skelbė; jie laikėsi teisingumo išpažindami tiesą, mirdami už tiesą. Tą pačią dieną švenčiame dviejų apaštalų kankinystę. Bet jiedu buvo viena; nors ir skirtingomis dienomis kentėjo, jiedu buvo viena. Pirma kentėjo Petras, vėliau Paulius. Mes minime apaštalų šventę, pašventintą mums krauju. Pamilkime jų tikėjimą, gyvenimą, vargus, kančias, jų liudijimą, jų skelbimą.

 

MALDA

Dieve, šiandien – per apaštalų Petro ir Pauliaus šventę – tu mūsų širdis užlieji tyru, kilniu džiaugsmu; padėk savo Bažnyčiai visada sekti jais, davusiais jai  tikėjimo pradmenis. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai