DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Alfonsas Marija Liguoris

Rugpjūčio 1 d. –

Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas – privalomas minėjimas

 

Rom 8, 1-2

Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiantis Dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo.

 

Šv. Alfonsas Marija Liguoris (1696–1797) - gimęs Neapolyje (Italija) 1696 m., šv. Alfonsas Liguoris ten įgijo bendrąjį to meto išsilavinimą – studijavo literatūrą, tiksliuosius mokslus, menus: muziką ir dailę. Sulaukęs 16 metų, jau buvo teisės mokslų daktaras. Kurį laiką dirbęs advokatu, paliko advokatūrą ir įstojo į Neapolio diecezinių misionierių draugiją, ten 1726 m. įšventintas kunigu. 1732 m. jis įkūrė Redemptoristų kongregaciją. Misionierius, 13 metų buvęs Sant Agata de Gočio (S. Agata de’ Goti) vyskupu (1762–1775), šv. Alfonsas buvo ir rašytojas. Be „Moralinės teologijos“, išleido daug dvasinių raštų, skirtų krikščionims, kuriuose paprastu ir tiesiu stiliumi išdėstė esmines tikėjimo tiesas. Mirė 1797 m. rugpjūčio 1 d. Nočera dei Pagani mieste.

 

Iš šventojo vyskupo Alfonso Marijos Liguorio Darbų

Žinodamas, kad žmogų patraukia malonės, Dievas panoro savo dovanomis jį susaistyti, kad žmogus jį mylėtų: „Kokiais žabangais žmonės leidžiasi sugaunami, tokiais ir noriu juos sučiupti, kad jie mane pamiltų: meilės pančiais.“ Tam buvo skirtos visos dovanos, kurias jis suteikė žmogui. Dovanojo jam sielą, pagal jo panašumą apdovanotą atmintimi, protu ir valia, davė kūną, turintį jusles; dėl jo jis sukūrė dangų ir žemę, ir dar gausybę dalykų; visa tai jis sukūrė iš meilės žmogui, idant visi tie kūriniai žmogui tarnautų, o žmogus iš dėkingumo už šitokias malones jį pamiltų. Jis ne tik panoro mums suteikti tuos gražiuosius kūrinius, tačiau, kad pelnytų mūsų meilę, atidavė mums net visą save. Amžinasis Tėvas mus taip pamilo, jog atidavė savo vienatinį Sūnų. Ką gi jis padarė, matydamas mus visus mirusius dėl nuodėmės ir netekusius jo malonės? Paskatintas didžiulės arba, kaip Apaštalas sako, begalinės meilės mums, jis atsiuntė savo mylimąjį Sūnų, kad šis už mus atsiteistų ir mus sugražintų į gyvenimą, kurio netekome dėl nuodėmės.

 

MALDA

Dieve, tu savo Bažnyčiai duodi vis naujų kilnumo pavyzdžių; uždek mus šventojo vyskupo Alfonso Marijos uolumu, kad rūpintumės sielų išganymu ir su juo gautume atpildą danguje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai