DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Bonaventūras

Liepos 15 d. –

Šv. Bonaventūras, vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas– privalomas minėjimas

 Ef 3, 19

Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

 

Šv. Bonaventūras (1221–1274) - Jonas Fidanza gimė 1221 m. prie Viterbo (Centrinėje Italijoje). Kai buvo dar visai jaunas, jį stebuklingai pagydė šventasis Pranciškus Asyžietis. Šis „geras nuotykis – itališkai bonaventura“ padėjo jam atrasti pranciškoniškąjį pašaukimą. Pasiųstas studijuoti į Paryžių Bonaventūra tapo Aleksandro Haliečio (Alexander de Hales) mokinys. Ilgai dėstė teologiją, 1257 m. tapo aštuntuoju savo ordino generaliniu ministru. Šv. Bonaventūra buvo veiklos žmogus, tačiau dar labiau kontempliatyvus mąstytojas. Jis paliko daug reikšmingų veikalų, savo svarba nenusileidžiančių Tomo Akviniečio veikalams. 1273 m., likus vieniems metams iki mirties, tas, kuriam vėliau buvo suteiktas serafiškojo mokytojo titulą, buvo pakeltas Albano kardinolu – vyskupu.

 

Iš šventojo vyskupo Bonaventūro veikalo Apie sielos kelionę į Dievą

Norint, kad šis perėjimas būtų tobulas, reikia atmesti bet kokius proto išvedžiojimus ir visą skvarbų troškimą nukreipti į Dievą, idant šis būtų perkeistas. Tatai yra mistinis ir didžiai slaptas patyrimas, kurį žino tik tas, kas jį gauna, o gauna tik tas, kuris trokšta, o trokšta tik tas, kurį širdies gelmėse uždega Kristaus žemėn atsiųsta Šventoji Dvasia. Štai kodėl Apaštalas sako, kad ši mistinė išmintis yra apreikšta per Šventąją Dvasią. Jeigu spėlioji, kaip tai įvyksta, pasiklausk malonės, o ne mokslo; troškimo, o ne proto; maldos atodūsio, o ne uolaus skaitymo; Sužadėtinio, o ne mokytojo; Dievo, o ne žmogaus; tamsybės, o ne šviesybės; ne šviesos, bet ugnies, kuri visa uždega ir nuneša pas Dievą, patepdama ypatingais aliejais ir apdovanodama karščiausiais jausmais. Ta ugnis yra Dievas, šis žaizdras yra Jeruzalėje, jį uždega Kristus savo liepsningosios kančios kaitra.

 

MALDA

Duok, visagali Dieve, kad minėdami šventąjį vyskupą Bonaventūrą pasisemtume jo išminties ir išmoktume karštai tave mylėti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai