DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras Julijonas Eimaras

Rugpjūčio 2 d. – Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas– laisvas minėjimas

 

Jn 6, 34

Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

 

Šv. Petras Julijonas Eimaras (Pierre-Julien Eymard, 1811–1868) - Pati Apvaizda parengė šį šventąjį eucharistinei misijai, sudariusi sąlygas bendrauti su visų visuomenės klasių, įvairios padėties žmonėmis. Jis buvo vikaras, klebonas, paskui tapo Marijos brolijos vienuoliu ir provincijolu. Vėliau buvo kolegijos vyresniuoju ir Marijos Trečiojo ordino direktoriumi, katechizavo Paryžiaus skudurininkus. Galiausiai įsteigė Švenčiausiojo Sakramento kunigų broliją. Šv. Petras Julijonas turėjo galimybę pažinti daugybės sielų poreikius bei suprato Eucharistijos įtaką ir poveikį joms. Šv. Petras Julijonas tapo iškiliu Eucharistijos apaštalu.

 

Iš šventojo kunigo Petro Julijono Eimaro Raštų

Prie švento stalo visi, priimantys tą patį maistą, yra vaikai. Anot šventojo Pauliaus, jie sudaro šeimą, tą patį kūną, nes dalijasi viena duona, kuri yra Jėzus Kristus. Galiausiai Eucharistija visai krikščionių bendrijai teikia stiprybės laikytis pagarbos ir meilės artimui įstatymo. Jėzus Kristus liepia branginti ir mylėti savo brolius. Dėl to pats sakosi esąs juose: Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte, ir kiekvienam save dovanoja per Šventąją Komuniją.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį Petrą Julijoną papuošei nepaprasta meile šventosioms tavo Sūnaus Kūno ir Kraujo paslaptims; maloningai suteik, kad taptume verti priimti šios dieviškosios puotos dovanas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai